רפז ניחום אבלים וביקור חולים בשבת ובו ג' סעיפים:

א

א מותר לבקר חולים בשבתא ולא יבקש עליהם רחמים כדרך שאומרים בחול המקום ירחם וכו'ב שע"י בקשת רחמים יעורר בכי ויצטערג אלא צריך להרחיב דעתם בדברי תנחומים שלא יצטערוד בשבת שיאמר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובים ושבתו בשלוםה ויש אומרים שאין צריכין לומר ורחמיו מרובים כו'ו וכן נהגוז וכן הש"ץ כשמברך החולה בבית הכנסת ואומר מי שבירך כו' לא יאמר המקום ישלח רפואה כו' אלא יאמר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבאח:

ב

ב ומותר לנחם אבלים בשבתט ומותר לומר כדרך שאומרים בחול המקום ינחמךי שע"י בקשתו על נחמתו לא יעורר בכייא:

ג

ג ובקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבתיב שמא יבא להצטער עמהםיג ולא כאותן שאין הולכים כל ימות השבוע רק בשבת לבדיד:


א) ברייתא יב, א כב"ה. טור ושו”ע.

ב) כרבי יוסי שם יב, ב. טור ושו"ע יו"ד סי' שלה ס"ו.

ג) ר"ן שם (ה, ב ד"ה אומר שבת). ב"י ולבוש.

ד) רש"י יב, סע"א. ר"ן שם. ב"י ולבוש.

ה) כשבנא בברייתא שם. טור ושו”ע.

ו) רמב"ם פכ"ד ה"ה כת"ק בברייתא שם. שו"ע יו"ד שם. ט"ז כאן ס"ק א.

ז) רמ"א.

ח) מ"א סי' רפח ס"ק יד. וראה לקמן שם ס"ט וקו"א ס"ק ב. שער הכולל פכ"ו אות ד. קיצור הלכות הערה 5.

ט) ברייתא יב, א כב"ה. טור ושו”ע.

י) טור יו"ד סי' שצג. מ"א.

יא) דרישה יו"ד שם.

יב) רב חנינא יב, ב.

יג) רש"י שם ד"ה בקושי.

יד) מ"א.