רצג דין ערבית במוצאי שבת ובו ד' סעיפים:

א

א נוהגים שמאחרים תפלת ערבית במוצאי שבת כדי להוסיף מחול על הקודשא אבל עיקר יציאת השבת הוא משעת צאת ג' כוכביםב קטניםג שאין אנו בקיאים בבינוניםד ומיד שיצאו ג' כוכבים קטנים היה מותר בעשיית מלאכה אלא שצריך להמתין עד שיהיו ג' כוכבים עומדים רצופים במקום אחד ולא מפוזריםה שזהו השיעור שצריך להוסיף מחול על הקודש ביציאת השבתו אבל מיד שנראים ג' כוכבים רצופים מותר להבדיל ולעשות מלאכה אע"פ שעדיין לא התפלל ערביתז ואם הוא יום המעונן ימתין עד שיצא הספק מלבוח:

ב

ב מי שהוא אנוס שאי אפשר לו להבדיל על הכוס בלילה כגון שצריך לילך לדבר מצוהט והולך מביתו מבעוד יום עד סוף התחום ויושב שם עד שחשכה ומיד שחשכה הולך לדרכוי יכול להתפלל ערביתיא ולהבדיל על הכוס בביתו מבעוד יוםיב ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלהיג.

ולא יברך על הנר מבעוד יוםיד אלא יבדיל בלא נר ובעשיית מלאכה אסור עד צאת הכוכבים רצופיםטו אע"פ שהבדיל (א) וכן קריאת שמע צריך לחזור ולקרות בצאת הכוכבים כשהולך בדרך ואינו יוצא במה שקרא מבעוד יוםטז אע"פ שבהבדלה יוצא ידי חובתויז ואינו צריך לחזור ולהבדיל אף אם יזדמן לו כוס בדרך.

ואם הוא רוצה יכול להתפלל תפלת י"ח בלבדה מבעוד יום בלא קריאת שמע וברכותיה וכשתחשך לו בדרך יקרא קריאת שמע בברכותיה ואף שאינו סומך גאולה לתפלה אין לחוש הואיל ומתכוין לדבר מצוהיח:

ג

ג יש אומרים שאף שחכמים התירו לאדם לעשות כן טוב לאדם ליזהר שלא יעשה כן מפני שהוא דבר התמוה לרביםיט:

ד

ד (היו) נוהגים לומר והוא רחום וברכו במשך גדול ובאריכות נועם כדי להוסיף מחול על הקדשכ:


א) טור מהא דר' יוסי קיח, ב. שו"ע ס"א.

ב) שבת לה, ב. וראה לעיל סי' רסא ס"א.

ג) רבינו יונה תחלת ברכות ד"ה והא. שו"ע ס"א. ובסי' רלה ס"א.

ד) רבינו יונה שם. מ"א סק"א. ובסי' רלה ס"ק א. ט"ז שם ס"ק א.

ה) הגהות מיימוניות פ"ה אות ג, ור"ן שבת שם (טו, א) סוד"ה אמר רבה, בשם הירושלמי ריש ברכות. שו"ע שם. וראה לקמן סי' תרכד ס"ב.

ו) ר"ן שם. מ"א סק"ב. וראה סידור (סדר הכנסת שבת) שלא הזכיר קטנים ולא רצופים רק: ולפי שאין אנו בקיאים בהם כו' ובמוצאי שבת להוסיף אח"כ מעט מחול על הקדש (עיי"ש).

ז) ראה לקמן סי' רצט סט"ז.

ח) רבינו יונה שם. שו"ע שם.

ט) רבי יאשיה ברכות כז, ב. לפי' הטור בשם רב האי גאון. והתוס' שם ד"ה צלי. רא"ש שם ס"ו. שו"ע ס"ג. וראה לקמן סי' רצט ס"י כשמתענה מליל מוצ"ש.

י) שמותר לדבר מצוה, כדלקמן סי' שו ס"ה-ו.

יא) ראה גם לעיל סי' עא ס"ב.

יב) וראה לקמן סי' רצט ס"ה (שאם התפלל ערבית חל עליו חובת הבדלה ואסור לו לטעום כלום) וס"י (שיכול להבדיל קודם תפלת ערבית).

יג) ראה תוס' ברכות כז, א ד"ה דרב צלי. טור בשם ר"י. שו"ע ס"ג. וראה לעיל סי' רסא ס"ה. סי' רסג ס"ו. סי' רסז ס"א.

יד) טור ושו”ע שם. ולקמן סי' רצט ס"י: בלא בשמים ונר.

טו) כנ"ל ס"א.

טז) וכ"ה לעיל סי' רסז ס"ב. ונתבאר בקו"א ס"ק א. וראה לקמן סי' תפט סוסי"ב.

יז) מגיד משנה פכ"ט הי"א בדעת הרמב"ם, ובשם קצת מן הגאונים ומן האחרונים. רשב"א ברכות כז, ב. הובא בב"י סוף הסי'.

יח) רבינו יונה ברכות כז, א ד"ה רב צלי. רא"ש שם פ"ד סי' ו. טור ומ"א סק"ה. וכ"ה לעיל סי' רסז ס"ב.

יט) רש"ל בהגהותיו לטור. ב"ח סוף הסי'. מ"א סק"ד.

כ) אור זרוע הל' מוצ"ש סו"ס פט, בשם רבי אלעזר בעל הרקח ובשם סדר רב עמרם גאון. רמ"א ס"ג. וראה לקמן סי' רצה ס"א.