רצה הבדלה שעושה ש"ץ ובו ה' סעיפים:

א

א נוהגים לומר ויהי נועםא לפי שהוא מזמור של ברכה שבו בירך משה את ישראל בשעה שסיימו מלאכת המשכןב ונוהגים לכפול פסוק אורך ימים וגו' שעל ידי כך נשלם השם היוצא ממנוג.

ונוהגין לומר סדר קדושהד ומתחילין ואתה קדוש ולא ובא לציון גואל לפי שאין גאולה בלילהה.

וכל זה האריכות שמאריכין אחר תפלת ערבית במוצאי שבת הוא כדי שישתהו ישראל בהשלמת סדריהם כדי להאריך לרשעים מלחזור לגיהנםו כי ממתינים להם עד שישלימו כנסיה אחרונה שבישראל את סדריהםז:

ב

ב יש נוהגים מטעם הידוע להם לומר מעומד פסוק ויהי נועםח:

ג

ג אם חל יו"ט או יום הכיפורים באחד ימי המעשה בשבוע הבאט אפילו חל בערב שבת הבאי אין נוהגים לומר ויהי נועם שכיון שאומרים ומעשה ידינו כוננה ב' פעמים צריך שיהיו כל הששת ימים ראויים למלאכהיא אבל אם חל בשבת אומרים אותו.

ובזמן שאין אומרים אותו אין נוהגים לומר גם ואתה קדוש וכל סדר קדושהיב לפי שויהי נועם שייך למלאכת המשכן ועל ידי כך שרתה שכינה בישראל וזהו ואתה קדוש יושב תהלות ישראליג על כן הן נסמכין זה לזה לעולם אבל ויתן לך נוהגים לומר בכל עניןיד:

ד

ד נוהגים שהש"ץ מבדיל בבית הכנסת על היין כדי להוציא מי שאין לו יין בביתו להבדיל עליוטו (וישתה מהכוס בעצמו אם נתכוין לצאת ידי חובתו בהבדלה זו או ישקה ממנו לאחר שנתכוין לצאת ידי חובתוטז אבל אם משקה ממנו לתינוקות אין שום אדם יכול לצאת ידי חובתו בהבדלה זו כיון שלא שתה מהכוס אדם שיוצא ידי חובתו בהבדלה זו):

ה

ה נהגו לומר ולהזכיר אליהו הנביא במוצאי שבתיז אחר הבדלהיח להתפלל שיבא ויבשרנו הגאולה שאין אליהו בא בערב שבתיט שלא לבטל ישראל מעסקי צרכי השבתכ וגם בשבת אינו בא אם יש איסור תחומין למעלה מי' טפחיםכא ועל כן אנו מתפללים כיון שעבר השבת ויכול לבא שיבא ויבשרנוכב:


א) סדר רב עמרם גאון ח"ב סי' לז (שקבעוה אבות הראשונים). טור ורמ"א בריש הסימן.

ב) טור וראה פירש"י שמות לט, מג. ויקרא ט, כג.

ג) תשב"ץ סי' רנח. טור ומ"א ריש הסי'. וראה שם הפירוש.

ד) סדר רב עמרם שם. טור ורמ"א שם.

ה) תוס' מגילה ד, א ד"ה פסק. טור וט"ז סק"א. וראה ברכות ד, ב. ט, א.

ו) ראה לעיל סי' רצא ס"ב.

ז) סדר רב עמרם שם. טור. וראה לעיל סי' רצג ס"ד.

ח) מ"א ריש הסי' בשם כתבי האריז"ל (פרי עץ חיים שער השבת ריש פכ"ד).

ט) סדר רב עמרם שם. טור בשם רב שר שלום. רמ"א שם.

י) סדר רב עמרם שם. ט"ז סק"ב.

יא) סדר רב עמרם שם. טור. וראה דרישה ס"ק ג. פרישה ס"ק א.

יב) סדר רב עמרם שם. טור למנהג אשכנז. רמ"א שם. וכ"ה בסידור.

יג) ט"ז סק"ג.

יד) כל בו סי' מא. רמ"א שם.

טו) טור ושו”ע.

טז) כדלעיל סי' רעא סכ"ה (אחד מהמסובין). וראה לעיל סי' קצ ס"ד. סי' רסט ס"ג. לקמן סי' תרכד ס"ב. תהלה לדוד כאן. העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' רסט. מ”מ וציונים. קיצור הלכות משו"ע אדה"ז ס"ג, ובמילואים ע' קט.

יז) המנהיג הל' שבת סי' עא. טור ורמ"א ס"א. ובסידור לא הביאו.

יח) ראה ב"ח ד"ה ומ"ש שרגילין.

יט) עירובין מג, ב. טור ומ"א ס"ק א.

כ) רש"י שם ד"ה מפני הטורח.

כא) לבוש. מ"א סק"א. וכדלקמן סי' תד ס"א.

כב) טור ולבוש.