ש שיסדר שלחנו במוצאי שבת ובו ד' סעיפים:

א

א לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבתא בכל מיני סידור הנהוגים אצלו בעריכת השלחן לסעודה גמורהב אע"פ שעכשיו לא יאכל אלא כזית הן מחמת שאין לו יותר הן מחמת שאינו תאב ליותר מכל מקום יש לו לעשות הכנה בסידור השלחן כגון פריסת מפה וכיוצא בזה כמו לסעודה גמורה כדי ללוות את השבתג ביציאתו דרך כבודד כמו בכניסתוה כמו שנתבאר בסי' ר[ס]"בו:

ב

ב ולכן יש נוהגים להרבות נרות במוצאי שבתז יותר משאר לילות החול ונוהגים ג"כ לומר פיוטים וזמירותח אחר הבדלהט ללות את השבת אחר שיצא כדרך שמלוין את המלך אחר שיצא מן העירי:

ג

ג וטוב לבשל בשר או דבר אחר במוצאי שבת לכבוד סעודה זויא ובזמננו שמאחרין כל כך סעודה ג' שאין יכולים לאכול במוצאי שבת יכולים לקיים סעודה זו בפירותיב (ואין צריך להקדים סעודה ג' בשביל שיאכלו סעודה זו כראוי שסעודה זו אינה חובה כל כךיג אלא מצוה מן המובחר בלבדיד):

ד

ד יש מהמדקדקים שהיה לו טלית (מיוחד) של מצוה מיוחדת לשבתטו ובכל מוצאי שבת היה קופלה כדי להתעסק במצוה מידטז:

השלמה לתחלת הסימןיז:


א) ר' חנינה קיט, ב. טור ושו”ע.

ב) ט"ז סק"א.

ג) טור ושו”ע.

ד) רש"י שם ד"ה במוצ"ש.

ה) שבלי הלקט ריש סי' קל.

ו) סעיף א.

ז) עולת שבת בשם מטה משה סי' תקיב.

ח) ב"י בשם שבלי הלקט סו"ס קכט. בסידור לא הובאו פיוטים למוצאי שבת. וראה קיצור הלכות משו"ע אדה"ז מילואים ע' קכד.

ט) ט"ז.

י) ט"ז. וראה לקו"ש חל"ו ע' 72.

יא) מ"א ממשמעות הגמרא קיט, ב.

יב) מ"א.

יג) ראה רא"ש פרק ערבי פסחים סי' יז. וראה אליה זוטא ואליה רבה סק"א.

יד) ראה לקו"ש שם ע' 70 ואילך.

טו) ראה לעיל סי' רסב ס"ג.

טז) מ"א בשם מהרי"ל מנהגים הל' שבת סי' מ. וראה העו"ב תשעז ע' 86.

יז) מכתי"ק מהרי"ל (אחי רבינו), שנדפס בקובץ יגדיל תורה (נ.י.) חוב' י (ראה מבוא שם). אל ההשלמה הזאת נמשכים ב' הקו"א שנדפסו בכל המהדורות (בלי הפנים). בכת"י הנ"ל מועתק גם חלק מסי' שא דלקמן (חלקו כתי"ק מהרי"ל), באיזה שינויי לשון ובהוספת מ"מ וציונים. עיקרי השינויים וכן המ"מ וציונים יועתקו לקמן בשוה"ג (באותיות מודגשות, כשאר המ"מ שבדפוס ראשון).