מח

מח כובע גדול שמשימין על הראשתקיח כדי לעשות צל על הפנים להגין מפני החמהתקיט או כדי להגין מפני הזבוביםתקכ וכל כיוצא בזה שהוא מתכוין בלבישתו שיאהיל עליותקכא להגין מאיזה דברתקכב אסור ללובשו בשבת אפילו בתוך הבית משום איסור עשיית אוהל אם הוא מתפשט להלן מראשו טפחתקכג על טפחתקכד (ואפילו הוא כנגד פניו בלבדתקכה).

בד"א כשהטפח המתפשט (הזה) הוא קשה וחזק שאינו נכפף למטה אבל אם נכפף למטה אף אם בולט הרבה יותר מטפח סביבות כל ראשו אין שם אוהל עליו ומותרתקכו לפיכך מותר לפרוס הטלית על ראשו אע"פ שבולט הרבה להלן מראשותקכז אלא אם כן הוא ממין בגד הקשה (שקורין גרא"ב גרי"ן)תקכח ויש אומריםתקכט שלא אסרו אלא כשהוא קשה ביותר כעין גג (שאי אפשר לו בקל להיות נכפף לכן יש עליו שם אוהל אבל אם אינו קשה ביותר אין שם אוהל עליו ומותר) ויש <(יב)> מי שמיקל עודתקל שאם אינו עומד בשוה אלא בשיפוע אין שם אוהל עליו ומותר אף שהוא קשה ביותר וטוב להחמיר (בכל זה שיהא נכפף ממש למטה מאיליו ואז אף אם מגביהו ומעמידו בשוה בידו אין בכך כלום).

וכל זה כשמתכוין בו להאהיל עליו להגן מאיזה דבר אבל אם אינו מתכוין רק לכסות ראשו אע"פ שממילא נעשה אוהל סביבו אין בכך כלוםתקלא לפי שכל אוהל שאין לו דפנות תחתיו אין איסור בעשייתו אלא אם כן מתכוין בו לעשיית אוהלתקלב כמו שיתבאר בסי' שט"ותקלג:


תקיח) ברייתא קלח, ב. רש"י שם ד"ה סייאנא.

תקיט) רי"ף שם (נו, ב) ורא"ש פ"כ סי' ג.

תקכ) ט"ז סקכ"ז. וראה גם לקמן סי' שטו סוף ס"ח.

תקכא) מ"א סקנ"א. ט"ז סי' שטו סוף סק"ח.

תקכב) ראה לקמן שם ס"א.

תקכג) גמ' שם, לפירוש הר"ח שם. הובא בתוס' שם ד"ה הא ובעירובין קב, א ד"ה הא. רא"ש פ"כ סי' ג בשם ר"ת. טור ושו"ע ס"מ.

תקכד) ראה גם לקמן סי' תרלא ס"ז.

תקכה) ראה רמב"ם פכ"ב הל"א. וראה גם ט"ז סקכ"ז.

תקכו) ר"ח ור"ת שם ושם.

תקכז) גמ' שם.

תקכח) ט"ז שם.

תקכט) רמב"ם שם.

תקל) ספר התרומה סי' רנד (פרק תולין). הגהות מיימוניות שם אות ת. מ"א סקנ"א.

תקלא) ט"ז ומ"א שם.

תקלב) מ"א שם מהרא"ש ביצה פ"ד סי' יא.

תקלג) סעיף יא.