שכז דיני סיכה בשבת ובו ה' סעיפים:

א

א החושש במתניו לא יסוך שמן וחומץא (מעורביםב) מפני שאין דרך לסוך בהם אלא לרפואהג וכל שהדבר ניכר שמתכוין לרפואה אסור מטעם שיתבאר בסי' שכ"חד אבל סך הוא בשמןה (לבדוו) אבל לא בשמן ורדז לפי שדמיו יקרים ואינו מצוי ואין רגילים לסוך בו אלא לרפואהח ואם הוא מקום שמצוי בו שמן ורד ודרך בני אדם לסוכו שלא לרפואה מותר לסוך בו אפילו לרפואהט ובמקומות אלו שאין נוהגין לסוך בשמן כי אם לרפואה אסור לסוך בשום שמן לרפואה מפני שהדבר ניכר שמתכוין לרפואהי ולכן אסור לסוך הראש שיש בו חטטיןיא:

ב

ב מותר לסוך ולמשמש ביד על כל הגוף להנאהיב ובלבד שישנה מדרך חוליג דהיינו שיסוך וימשמש ביחדיד ולא ימשמש בכחטו אלא ברפיון ידיםטז:

ג

ג אין מגרדיןיז בכלי המיוחד לכךיח כדרך חוליט אלא אם כן היו ידיו או רגליו מטונפות בטיט או צואהכ ואם היה לו מגרדת המיוחדת לשבת מותרכא ומזה נהגו הבתולות להיות להן כלי משער חזיר המיוחד לשבתכב כמ"ש בסי' ש"גכג:

ד

ד לא יסוך רגלו בשמן כשהיא בתוך המנעל או הסנדלכד החדשיםכה מפני שעורן מתרכך ע"י לכלוך השמן ודומה לעיבודכו אבל סך הוא את רגלו ואח"כ מניחה במנעל וסך הוא את כל גופו ומתעגל על גבי העור ואינו חוששכז והוא שלא יהא בשמן הנישוף מגופו שיעור כדי לעבדו אפילו יש בו כדי לצחצחו מותרכח והוא שלא יתכוין הוא אפילו לצחצחוכט גזרה משום לעבדול:

ה

ה הדורס על העורלא עד שיתקשה או המרככו בידיו ומושכו ומשוה אותו כדרך שהאומנים עושים חייב משום מעבדלב:


א) משנה קיא, א (יין וחומץ). טור ושו"ע ס"א (שמן וחומץ). וראה ב"ח ריש הסי'.

ב) לבוש ס"א. וראה תהלה לדוד סק"א.

ג) רש"י שם ד"ה לא יסוך. לבוש שם.

ד) סעיף א.

ה) משנה שם. טור ושו"ע שם.

ו) טור ושו"ע שם. וראה גם תוס' קלד, ב ד"ה ואין. וראה גם לקמן סי' שכח סכ"ח.

ז) משנה קיא, א. טור ושו"ע שם.

ח) רש"י שם ד"ה אבל. לבוש שם.

ט) רב שם ע"ב. טור ושו"ע שם.

י) ב"י סוד"ה ומ"ש ואפילו. רמ"א ס"א.

יא) שלטי הגבורים שם (מא, א) אות ב. ב"י סוס"י שכח. ט"ז סק"ב.

יב) משנה קמז, א ורש"י ד"ה וממשמשין. טור ושו"ע ס"ב.

יג) ברייתא שם ע"ב. טור ושו"ע שם.

יד) רבי יוחנן שם. טור ושו"ע שם.

טו) במשנה שם ע"א לפרש"י ד"ה אבל וטור ושו"ע שם. וראה גם לקמן סי' שכח סמ"ז.

טז) טור ושו"ע שם.

יז) שם במשנה קמז, א. טור ושו"ע ס"ג.

יח) ברייתא שם ע"ב. טור ושו"ע שם.

יט) רש"י במשנה שם ע"א ד"ה ולא. טור.

כ) רשב"ג בברייתא שם ע"ב. טור ושו"ע שם.

כא) גמרא שם ורש"י ד"ה מגירתא. מ"א סק"א.

כב) מ"א שם.

כג) סוף הסי' בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם סכ"ז ומ"א סקכ"ב.

כד) ברייתא קמא, ב. טור ושו"ע ס"ד.

כה) רמב"ם פכ"ג ה"י. רמ"א ס"ד.

כו) טור ושו"ע שם. וכ"ה משמעות הרמב"ם. וראה גם רש"י שם ד"ה והוא.

כז) ברייתא שם. טור ושו"ע שם.

כח) רב חסדא שם. טור ושו"ע שם.

כט) גמ' שם ורש"י ד"ה ולצחצחו. טור ושו"ע שם.

ל) רש"י שם.

לא) רמב"ם פי"א ה"ו. וראה מ"מ שם שהוא ממשנה ביצה יא, א. מ"א סק"ב.

לב) רמב"ם שם. מ"א שם. וראה לעיל סי' שכא ס"ב.