שלג שלא לפנות אוצר בשבת ובו ו' סעיפים:

א

א אוצר של תבואה או של כדי יין אע"פ שמותר להסתפק ממנוא ואין בו משום מוקצהב אסור לפנותו לדבר הרשותג מפני הטורחד אבל לדבר מצוהה כגון להכניס שם אורחיםו או שאר סעודת מצוהז או לקבוע שם בית המדרשח מותר לפנותו אפילו בענין שיש בו טורח יתר כגון להגביהם ולשלשלם בחלונות שבכותל או להורידם בסולמות או לטלטלם מגג לגגט:

ב

ב כיצד מפנ(י)הו אם היה האוצר גדול מפנה ממנו ה' קופותי שבכל קופה ג' סאין דהיינו ט"ו סאיןיא לא היה בו אלא ה' קופות מפנה ממנו ד' קופותיב אבל כולו לא יפנה שמא יראה גומות בקרקעיתו וישוה אותןיג:

ג

ג כשמפנה אלו ד' או ה' קופות לא יחלקן בקופות קטנות להוליכן בהרבה פעמים כדי להקל משאו מפני שמרבה בהילוךיד (עיין סי' שכ"גטו):

ד

ד ד' או ה' קופות שאמרו לאורח אחד או לתלמיד אחד שישב שם במקומן אבל אם יש לו הרבה אורחים מפנה כשיעור זה לכל אורח ואורחטז ובלבד שלא יגמור את האוצריז ולא יפנה אחד לכולם אלא כל אחד יפנה לעצמויח או אחר יפנה לו לבדויט:

ה

ה חביות של יין שהובאו על עגלה אסור להורידם בשבת אם לא להושיב שם אורחים או לצורך מצוהכ והוא שאין בהן יותר מט"ו סאיןכא כמו שנתבאר במפנה את האוצרכב ואף אם צריך לשתות מהן בשבת ימשוך משם וישתהכג ולא יורידן אפילו ע"י נכריכד אלא במקום הפסד גדול כמ"ש בסי' ש"זכה אבל אם אי אפשר למשוך משם מותר להורידכו אפילו ע"י ישראל כמה שצריך לו לאותה שבת:

ו

ו כשם שהתירו כאן לצורך אורחים כמו לצורך דבר מצוה כך בכל מקום שהתירו איזה דבר לצורך מצוה מותר ג"כ לצורך אורחיםכז ואינן נקראים אורחים אלא שבאו מעיר אחרתכח בין שנתארחו אצלוכט בין שזימן אורחים שנתארחו אצל אחריםל אבל כשזימן חבירו שבאותה העיר שיסעוד אצלו אינו נקרא אורח וסעודת הרשות היאלא אלא אם כן זימנו לבא אצלו לכבוד האורח שיש לו שאז גם חבירו בכלל אורח לענין זהלב:


א) רמב"ם פכ"ו הט"ו. שו"ע ס"א.

ב) ב"י ד"ה מי. ט"ז סק"א. מ"א סק"א.

ג) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

ד) לבוש ס"א. ט"ז שם. וכ"ה משמעות רש"י קכו, ב סוד"ה מפנין.

ה) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

ו) משנה קכו, ב. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

ז) ט"ז סק"ב.

ח) משנה שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

ט) בעיא דלא איפשטא בביצה לו, א, והב"י בסוף הסי' פסק לקולא. מ"א סק"ד. וראה לקמן סי' תקכא ס"א גבי יו"ט.

י) רב חסדא קכו, ב. רז"ה שם (נ, א) ד"ה והא. רא"ש פי"ח סי' א. טור ושו"ע ס"א.

יא) ר"ן שם (נ, א) ד"ה תבואה. רמ"א ס"א.

יב) רב חסדא שם. טור ושו"ע שם.

יג) רש"י קכו, ב ד"ה ארבע. טור ושו"ע שם. ועד"ז לעיל סי' שכד סי"ב. וראה גם סי' שב סי"ד וש"נ.

יד) בעיא דלא איפשיטא קכז, א, והרא"ש פי"ח סי' א פסק לחומרא. טור ושו"ע ס"ב.

טו) סעיף ה.

טז) גמ' קכז, א. טור ושו"ע ס"ג.

יז) כדלעיל סוף ס"ב.

יח) בעיא דלא איפשיטא בגמ' שם. והרי"ף שם (נ, א) והרא"ש פי"ח סי' א פסקו לחומרא. רמב"ם פכ"ו הט"ו. טור ושו"ע שם.

יט) שו"ע שם.

כ) אור זרוע הל' שבת סי' פז בשם רבינו יואל. רמ"א ס"ג.

כא) אור זרוע שם. מ"א סק"ז.

כב) לעיל ס"ב.

כג) מ"א סק"ו.

כד) אור זרוע שם בשם ראבי"ה.

כה) סל"ז. וראה שם סי"ב.

כו) מ"א שם.

כז) תרומת הדשן סי' עב. רמ"א ס"א.

כח) ראה תרומת הדשן שם. מ"א סי' תקטו סק"ו. וראה גם לקמן שם סוף ס"א.

כט) תרומת הדשן שם. רמ"א שם.

ל) ב"י סוף הסי' בדעת תרומת הדשן. רמ"א שם.

לא) ב"י שם בדעת תרומת הדשן. רמ"א שם. ראה גם לעיל סי' שז סוף סכ"ג.

לב) ט"ז סק"ב.