שמא היתר נדרים בשבת ובו ד' סעיפים:

א

א מתירין נדרים בשבת אם הם לצורך השבתא כגון שנדר שלא לאכול בשרב או שלא לשתות ייןג או שנדר ממלבוש הצריך לו היוםד ואפילו היה לו פנאי להתירם קודם השבת מותרה אבל נדרים שאינם לצורך השבת אין מתירים בשבתו אפילו לא היה אפשר להתירם קודם השבת אבל הבעל יכול להפר נדרי אשתו אפילו שאינם לצורך השבת וכן האב לבתו לפי שאם לא יפר לה ביום שמעו לא יוכל עוד להפירםז:

ב

ב מי שנשבע לעשות מלאכה פלונית עד זמן פלוני ולא נזדמן לו לעשותה עד יום האחרון של אותו זמן ואותו יום בא בשבת ואי אפשר לעשותה בשבת ויש לו פתחים להתיר נדרו משבועתו מתירין לו אפילו בשבתח מפני שאם לא יתירו לו היום אי אפשר להתירו לו למחרט:

ג

ג התרת חרמים דינה כהתרת נדרים ואין מתירין אלא לצורך השבתי אבל נהגו להתיר חרמי הקהל אפילו אינם לצורך השבתיא לפי שאין דרך להיות כנופיא אלא בשבת ואם לא יתירוהו בשבת לא יתאספו ביום אחר ונמצא שאין לו היתר לעולםיב.

אבל אין מחרימין בשבת כי אם מדבר שהוא לצורך שבתיג וכן למי שחילל שבתיד אבל לא למי שעבר עבירה אחרתטו אבל דבר שיש בו תיקון המדינהטז ואם לא יחרימו בשבת לא יתאספו ביום אחר ויגרע התיקון אזי מותר להחרים כמו שמותר להתיר הנדר או החרם מטעם זהיז ולכן אין למחות במה שנהגו בירידים שהשמש קורא מתוך הכתב מי שהוא מוחרם על פי בית דין משום חובותיו מפני שצריך להכריז בשבת שמתאספים כולם ויודעים לכופו בעירו לשלם ולולי זה היו נפסדין החובות וכל משא ומתןיח וכן מי שביזה החכם יכול לנדותו לכבודויט מפני שזהו ג"כ תיקון המדינה להעמיד המשפט על תילו וגם דבר מצוה הוא משום כבוד התורהכ ואין צריך לומר שמותר להחרים בשבת בדבר הנוגע על הכללכא כמו שהחרימו בשבת את העוסקים בספרי הטבע כל ימיהםכב:

ד

ד מי שנדוהו בחלום מתירין לו בשבתכג:


א) משנה וגמ' קנז, א. טור ושו"ע ס"א.

ב) מ"א סק"א.

ג) תוס' עירובין ל, ב ד"ה אלא. מ"א שם.

ד) מ"א שם, בשם מהרר"י בביאורי סמ"ג.

ה) גמ' שם. טור ושו"ע שם.

ו) גמ' שם. טור ולבוש ס"א.

ז) גמ' שם. טור ושו"ע שם.

ח) שו"ת רשב"א ח"ז סי' יז. שו"ע ס"ב.

ט) ראה רשב"א שם ולבוש ס"ב.

י) שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רצו.

יא) רשב"א שם ובח"ז סי' תמז. שו"ע ס"ג. רמ"א סי' שו סי"ב.

יב) רשב"א שם ובח"א סי' תטו. לבוש ס"ג.

יג) מ"מ פכ"ג הי"ד בשם ספר העיתים. רמ"א שם.

יד) שו"ת מהרשד"ם או"ח סי' ח. הובא במ"א שם סקכ"ד.

טו) משמעות מהרשד"ם שם.

טז) ראה שו"ת הריב"ש סי' שצ. וראה גם לעיל סי' שו סכ"ז.

יז) ראה מ"א שם.

יח) ב"ח סוס"י שז. מ"א שם סקכ"ג.

יט) שו"ת דברי ריבות סי' שח. מ"א שם סקכ"ד.

כ) דברי ריבות שם.

כא) ט"ז סי' שלט סק"ד.

כב) ט"ז יו"ד סי' רכח סק"ו, משו"ת הרשב"א ח"א סי' תטו.

כג) שו"ת רדב"ז ח"ד סי' ק. מ"א סי' שו סקכ"ב.