רמב להזהר בכבוד שבת ובו י"ג סעיפים:  
רמג דין המשכיר שדה ומרחץ לנכרי. ובו ט"ז סעיפים:  
רמד איזו מלאכות יכול הנכרי לעשות בעד הישראל ובו כ"ב סעיפים:  
רמה ישראל ונכרי איך יתנהגו בשותפות. ובו י"ט סעיפים:  
רמו דיני השאלה והשכרה לנכרי בשבת. ובו י"ט סעיפים:  
רמז דין נכרים המביאים כתבים בשבת ובו י"ב סעיפים:  
רמח דין המפליג בספינה וההולך בשיירא בשבת ובו י"ד סעיפים:  
רמט דינים השייכים לערב שבת ובו י"ג סעיפים:  
רנ הכנת הסעודות לשבת ובו ח' סעיפים:  
רנא שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה ובו ה' סעיפים:  
רנב מלאכות המותרים והאסורים להתחיל בערב שבת כדי שיהיו נגמרים בשבת ובו כ' סעיפים:  
רנג דין כירה ותנור ליתן עליה הקדרות בערב שבת ובו כ"ט סעיפים:  
רנד דיני תבשילים המוכנים מערב שבת כדי להגמר בשבת ובו ט"ו סעיפים:  
רנה הכנת האש קודם הכנסת שבת ובו ד' סעיפים:  
רנו ו' תקיעות שהיו תוקעין בערב שבת ובו סעיף אחד:  
רנז דיני הטמנת החמין ובו י"ג סעיפים:  
רנח מותר להשים בערב שבת דבר קר על דבר חמה ובו סעיף אחד:  
רנט כמה דיני הטמנה וטלטולם ובו ח' סעיפים:  
רס דיני הכנסת שבת ובו ה' סעיפים:  
רסא זמן הדלקת נרות לשבת ובו ז' סעיפים:  
רסב לקדש השבת בשולחן ערוך ובכסות נקייה ובו ה' סעיפים:  
רסג מי ומי המדליקין ואם טעו ביום המעונן ובו כ"ה סעיפים:  
רסד דיני הפתילה והשמן ובו ט"ז סעיפים:  
רסה דין כלים הנתנים תחת הנר ובו ט' סעיפים:  
רסו דין מי שהחשיך לו בדרך ובו כ"ז סעיפים:  
רסז דין התפלה בערב שבת ובו ו' סעיפים:  
רסח דין הטועה בתפלת השבת ובו י"ח סעיפים:  
רסט דין הקידוש בבית הכנסת ובו ד' סעיפים:  
ער לומר משנת במה מדליקין ובו ב' סעיפים:  
רעא דיני קידוש שעל היין ובו ל' סעיפים:  
ערב על איזה יין מקדשין ובו י"ד סעיפים:  
רעג שיהיה הקידוש במקום סעודה ובו י"ב סעיפים:  
עדר דיני בציעת הפת בשבת ובו ח' סעיפים:  
ערה דברים האסורים לעשות בשבת לאור הנר ובו י"ג סעיפים:  
רעו דיני נר שהדליק הנכרי בשבת ובו י"ז סעיפים:  
רעז שלא לגרום כבוי הנר ובו ח' סעיפים:  
רעח שיכול לכבות הנר בשביל החולה ובו ד' סעיפים:  
רעט דיני טלטול הנר בשבת ובו ט' סעיפים:  
רפ דין תשמיש המטה ובו ג' סעיפים:  
רפא דיני זמירות ביום השבת ובו ה' סעיפים:  
רפב קריאת התורה והמפטיר ובו כ' סעיפים:  
רפג למה אין מוציאין שני ספרי תורות בשבת ובו סעיף אחד:  
רפד דין ההפטרה וברכותיה ובו י"ד סעיפים:  
רפה לקרות הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום ובו י' סעיפים:  
רפו דיני תפלת מוסף בשבת ובו ה' סעיפים:  
רפז ניחום אבלים וביקור חולים בשבת ובו ג' סעיפים:  
רפח דין תענית ודין תענית חלום בשבת ובו י"ד סעיפים:  
רפט סדר סעודת שחרית של שבת ובו ג' סעיפים:  
רצ בשבת ישלים מאה ברכות בפירות ובו ו' סעיפים:  
רצא דין שלש סעודות ובו ח' סעיפים:  
רצב דין תפלת מנחה בשבת ובו ז' סעיפים:  
רצג דין ערבית במוצאי שבת ובו ד' סעיפים:  
רצד דין הבדלה בתפלה ובו ז' סעיפים:  
רצה הבדלה שעושה ש"ץ ובו ה' סעיפים:  
רצו דיני הבדלה על היין ובו י"ט סעיפים:  
רצז דין בשמים להבדלה ובו ט' סעיפים:  
רחצ דין נר הבדלה ובו כ"א סעיפים:  
רצט שלא לאכול ושלא לשתות ולא לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל ובו כ"א סעיפים:  
ש שיסדר שלחנו במוצאי שבת ובו ד' סעיפים:  
שא האיך יהא הילוכו בשבת ובאיזה מקומות לא ילך ובאיזה כלים או חפצים ילך ובאיזה לא ילך ואם נשרו כליו:  
שא באיזה כלים מותר לצאת בשבת ובאיזה מהם אסורים ובו ס"ג סעיפים:  
שב דיני ניקוי וקיפול הבגדים בשבת ובו כ"ה סעיפים:  
שג דיני תכשיטי אשה ובו כ"ד סעיפים:  
שה במה בהמה יוצאת בשבת ובו ל"ח סעיפים  
שו באיזה חפצים מותר לדבר בשבת ובו כ"ט סעיפים:  
שז דיני שבת התלויים בדבור ובו ל"ח סעיפים:  
שח דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת ובו פ"ט סעיפים:  
שט טלטול ע"י דבר אחר אם מותר בשבת ובו י"א סעיפים:  
שי דיני מוקצה בשבת ובו כ' סעיפים:  
שיא דין מת בשבת ושאר טלטול מן הצד ובו ט"ו סעיפים:  
שיב הנצרך לנקביו במה מקנח בשבת ובו ט"ו סעיפים  
שיג טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת ובו כ"ה סעיפים:  
שיד דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת ובו כ"א סעיפים:  
שטו דברים האסורים משום אהל בשבת ובו כ' סעיפים:  
שטז צידה האסורה והמותרת בשבת ובו כ"ה סעיפים:  
שיז דין קשירה ועניבה בשבת ובו י"א סעיפים:  
שיח דין המבשל בשבת ובו ל"א סעיפים:  
שיט דין הבורר בשבת ובו כ"ט סעיפים:  
שכ דיני סחיטה בשבת ובו כ"ח סעיפים:  
שכא דיני תולש בשבת ודין טוחן ודין תקוני מאכל או מעבד ולש ובו ט"ז סעיפים:  
שכג דין השאלה וקנין צרכי שבת והדחת הכלים ותיקונן וטבילתן בשבת ובו י"ב סעיפים:  
שכד דיני הכנת מאכל לבהמה בשבת ובו י"ב סעיפים:  
שכה נכרי שעשה מלאכה בעד ישראל ובו כ"ב סעיפים:  
שכו דיני רחיצה בשבת ובו י"ג סעיפים:  
שכז דיני סיכה בשבת ובו ה' סעיפים:  
שכח דין חולה בשבת ובו נ"ה סעיפים:  
שכט על מי מחללין שבת ובו י' סעיפים:  
של דיני יולדת בשבת ובו י"א סעיפים:  
שלא דיני מילה בשבת ובו י"ד סעיפים:  
שלב שלא לילד הבהמה בשבת ובו ג' סעיפים:  
שלג שלא לפנות אוצר בשבת ובו ו' סעיפים:  
שלד דיני דליקה בשבת ובו כ"ט סעיפים:  
שלה דין חבית שנשברה ובו ה' סעיפים:  
שלו אם מותר לילך ע"ג העשבים וכן באילן ובו כ"ב סעיפים:  
שלז דין כבוד הבית ודבר שאינו מתכוין ובו ה' סעיפים:  
שלח דברים האסורים בשבת משום השמעת קול ובו ט' סעיפים:  
שלט כמה דינים פרטיים הנוהגים בשבת ובו י"א סעיפים:  
שמ כמה דינים מדברים האסורים בשבת כעין תולדות מאבות. ובו י"ח סעיפים:  
שמא היתר נדרים בשבת ובו ד' סעיפים:  
שמב בין השמשות מותר לעשות דברים שאסרו חז"ל משום גזרה ובו סעיף אחד:  
שמג דין קטן בשבת ובו י"א סעיפים:  
שדמ דין ההולך במדבר בשבת ובו ב' סעיפים: