תפ סדר כוס רביעי ובו ה' סעיפים:

א

א אחר ששתה כוס של ברכת המזון צריך למזוג כוס רביעי לגמור עליו ההללא וההגדה ומתחיל מלא לנוב בלא ברכהג עד סוף ההלל.

ואחר כך אומר עליו ברכת השירד יש מפרשיםה דהיינו יהללוךו וחותם ברוך אתה ה' מלך כו'ז ויש אומריםח דהיינו נשמת כל חי כו' ישתבח כו' וחותם ברוך אתה ה' כו' הבוחר כו'ט ומנהג העולם כשני הפרושים וכמו שיתבאר.

וצריך לומר עליו גם כן הלל הגדולי דהיינו מהודו לה' כי טוביא עד על נהרות בבליב שהם כ"ו כי לעולם חסדויג ולא יאמר רננו צדיקיםיד (ויש אומריםטו דהיינו מהללויה הללו את שם ה'טז עד על נהרות בבל וכן נהגו עכשיויז).

ומנהג העולם במדינות אלו לומר הלל הגדול באמצע ברכת השיר דהיינו שמיד אחר גמר הלל אומרים יהללוך עד אתה אל ואינו חותם ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות מאחר שעתיד לחתום אחר ישתבח ברוך אתה ה' אל מלך גדול (ומהולל) בתשבחות ולמה יחתום ב' פעמים בענין אחדיח ואם שכח וחתם ביהללוך לא יחתום ברוך אתה ה' בישתבחיט ואח"כ אומרים הלל הגדול ואח"כ נשמת כו' ישתבח כו' וחותם ברוך אתה ה' כו' הבוחר כו'כ.

ויש נוהגיןכא שלא לומר יהללוך מיד לאחר גמר הלל אלא אומרים הלל הגדול מיד לאחר גמר ההלל ואח"כ נשמת וישתבח עד ועד עולם (אתה אל) ואינו חותם בחתימת ישתבח אלא אומר יהללוך כולו עד סופו עם החתימה של יהללוך ואם שכח וחתם בישתבח יאמר אחר כך יהללוך בלא חתימהכב:

ב

ב אין צריך לגמור הלל במקום הסעודה אלא יכול לגומרה אף בבית אחרכג ואף שאינו שותה הד' כוסות במקום אחד אין בכך כלוםכד:

ג

ג יש אומריםכה שצריך לשתות הכוס מיד לאחר חתימת ישתבח או יהללוך שלאחר ישתבחכו קודם אמירת הפיוטים שנוהגין לומרכז שהרי תקנת חכמים היתה לגמור ההלל וברכת השיר על כוס ד'כח וא"כ אין להפסיק ביניהם בפיוטים שאינן מתקנה כלל אבל אין נוהגין כן במדינות אלוכט:

ד

ד נוהגין לומר שפוך חמתך וגו'ל קודם שמתחיל לא לנולא ופותחין הדלתלב כדי לזכור שהוא ליל שימוריםלג ואין מתייראין משום דברלד ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך הקב"ה את חמתו על הגויםלה:

ה

ה ובקצת מקומות נוהגיןלו שלא לנעול החדרים שישנים שם בליל פסח כי הוא ליל שמורים לכל בני ישראל לדורותםלז להוציאם מגלות הזהלח ואם יבא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא לקראתו במהרה ואנו מאמינים בזה ויש באמונה זו שכר גדוללט ובמקומות שמצויין גנבים אין לסמוך על הנסמ כמו שנתבאר בסי' תל"גמא.

ונוהגין במדינות אלו למזוג כוס אחד יותר מהמסובין וקורין אותו כוס של אליהו הנביאמב:


א) משנה קיז, ב. טור ושו"ע.

ב) טור ושו"ע.

ג) רא"ש פ"י סי' לב, ובהל' פסח בקצרה (קלה, ב), ובשו"ת כלל יד סי' ו ד"ה וכשמביאין. טור כאן ובסי' תעג. ח"י ס"ק א. וראה לקמן סי' תפז ס"ח, שיש נוהגים לגמור את ההלל בביהכ"נ בברכה.

ד) משנה שם. רמב"ם פ"ז ה"י. טור.

ה) רב יהודה קיח, רע"א. רי"ף שם (כו, ב: ומנהגא דעלמא כרב יהודה). רמב"ם פ"ח ה"י.

ו) שבסוף ההלל.

ז) רשב"ם שם ד"ה יהללוך. טור.

ח) רבי יוחנן שם.

ט) סמ"ג עשין מא (בכוס חמישי). טור סי' תפא. ב"י סי' תפו ד"ה ומ"ש וגומר (בקושיתו, בכוס רביעי). לבוש שם (בכוס רביעי). וכ"ה בנוסח ההגדה.

י) ברייתא שם וכגירסת רשב"ם שם.

יא) תהלים קלו, א.

יב) שם קלז, א. רב יהודה בגמרא שם.

יג) טור ושו"ע. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה כי לעולם: יש לכוין בשם הוי' במזמור זה, כלומר מהודו עד ויוצא ישראל יכוין ביו"ד של שם הוי', ומפסוק ויוצא ישראל עד למוליך בה"א שם של הוי' וכו' עד סוף המזמור.

יד) תוס' שם ד"ה מהודו. שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג. דרכי משה. ט"ז ומ"א סק"א.

טו) רב אחא בר יעקב שם.

טז) תהלים קלה, א.

יז) בנוסח ההגדה אינו.

יח) רא"ש פ"י סי' לב, בשם ה"ר חיים כהן. טור. מהרי"ל סדר ההגדה (ע' קכא). לבוש. מ"א סק"ב.

יט) כדלקמן בסוף הסעיף.

כ) וכ"ה בנוסח ההגדה.

כא) ב"י סי' תפו בשם ר"מ עראמה. שו"ע כאן.

כב) ט"ז ריש סי' תפא.

כג) רמב"ם פ"ח ה"י, מגמרא פו, א. רמ"א סוף הסי'.

כד) דלא כהשגת הראב"ד שם.

כה) רש"ל בתשובה סי' פח. ב"ח סוף הסי'. ט"ז סק"א. עולת שבת. וכ"ה בסידור.

כו) כב' המנהגים דלעיל ס"א.

כז) ראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 41, שאין נוהגין בחב"ד לאמרם כלל.

כח) כדלעיל ס"א.

כט) תשב"ץ סוס"י צט. מ"א סק"ב. ח"י סק"ה.

ל) תהלים עט, ו-ז. וכ"ה בנוסח ההגדה, בתוספת שני פסוקים: "שפך עליהם גו' (תהלים סט, כה), ו"תרדוף באף גו'" (איכה ג, סו). ואין צריך לעמוד (ספר המנהגים - חב"ד ע' 41).

לא) סדר רב עמרם גאון. ר"ן (יט, א) ד"ה מארבעה. בחיי פר' וארא עה"פ (ו, ח) והבאתי. אבודרהם. רמ"א. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה שפוך (הב').

לב) ובסידור: מוזגין כוס ד' ופותחין הדלת ואומר שפוך גו'. וראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 41: מנהג בית הרב (כשחל בחול לוקחים נרות דולקים ו)הולכים לפתוח כל הדלתות שבין החדר שבו עורכים הסדר עד החצר, ואומרים שפוך, השלוחים אומרים אותו ליד הדלת, בחזרת השלוחים מתחילין לא לנו.

לג) דרכי משה בשם מהר"י ברונא. רמ"א. וראה לקמן ס"ה.

לד) ראה לבוש.

לה) רמ"א. וראה דרכי משה.

לו) אור זרוע ח"ב סי' רלד, בשם רב ניסים גאון, בשם אביו. מהרי"ל סדר ליל שני (ע' קכג). ספר המנהיג הל' פסח סי' ב. מ"א סי' תפא ס"ק ב. ח"י סק"ו.

לז) שמות יב, מב. וראה גם לקמן סי' תפא ס"ב.

לח) ראה ר"ה יא, ב ורש"י שם ד"ה המשומר.

לט) ספר המנהיג שם. ח"י שם.

מ) מ"א שם. ח"י שם.

מא) סל"ב (במוסגר).

מב) ח"י סוף סק"ו. וראה לקו"ש חכ"ז ע' 52. שלחן המלך ח"ב ע' קיב. ספר המנהגים - חב"ד ע' 41 (מזיגת כוס זה אחר ברכת המזון). לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה כוסו. המלך במסיבו ח"א ע' רפה.