תפה דין מי שנשבע שלא לאכול מצה ובו ג' סעיפים:

א

א מי שנשבע שלא לאכול מצה בליל פסח כופין אותו לאכולא שאין השבועה חלה לבטל שום מצוה ממצות התורהב שכבר מושבע ועומד הוא עליהם מהר סיניג.

ובין שאכל בליל פסח ובין שלא אכלד היו מלקין אותוה על שנשבע לבטל את המצוה דכיון שאי אפשר לו לבטלה שהרי כבר מושבע הוא לקיימה א"כ הרי זה כנשבע לעשות דבר שאי אפשר לעשותה כלל שלוקה משום שבועת שואו כמו שנתבאר ביו"ד סימן רל"וז:

ב

ב במה דברים אמורים כשפירש ליל פסח בין שנשבע בלילה זה בין שנשבע קודם לכן אבל אם נשבע סתם שלא יאכל מצהח ולא הזכיר ליל פסחט מתוך שחלה שבועתו על מצת הרשות דהיינו שלא יאכל מצה קודם לילה זה ואחריה חלה גם כן על מצת מצוה שבליל זה שהשבועה חלה לבטל את המצוה בשב ואל תעשה על ידי שכולל עמה בשבועה גם דבר הרשותי.

וכל זה בשבועה (ונוסח לשון שבועה מן התורה או מדברי סופרים עיין ביורה דעה סי' רל"זיא) אבל אם נדריב שלא לאכול מצה בליל פסח כגון שאמר אכילת מצת מצוה עלי קונםיג אסור לאכלו שהנדרים חלים על דבר מצוה כמו שנתבאר ביורה דעה סי' רט"ויד ומכל מקום כופין אותו להתיר נדרו על ידי שאלה וחרטה כמו שנתבאר ביורה דעה שםטו:

ג

ג נשבע שלא לשתות ד' כוסות בליל פסחטז או שלא לאכול בו מרוריז בזמן הזה שהוא מדברי סופריםיח או שלא לאכול מצה בליל שני חלה שבועתו שהשבועה חלה לבטל מצות מדברי סופרים בשב ואל תעשהיט ומכל מקום ראוי לכופו להתיר שבועתו על ידי שאלה וחרטה ולקיים המצוהכ אף אם כלל עמה בשבועה גם דבר הרשותכא:


א) ירושלמי שבועות פ"ג ה"ד. טור ושו"ע.

ב) משנה נדרים טז, סוע"א. ר"ן פסחים (כז, ב) ד"ה ירושלמי. לבוש. מ"א סק"ב.

ג) רש"י נדרים טז, ב ד"ה אבל. לבוש.

ד) פר"ח.

ה) ירושלמי שם. טור ושו"ע.

ו) משנה שבועות כט, א. לבוש. מ"א שם.

ז) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם ס"ה.

ח) ירושלמי שם. טור ושו"ע.

ט) ראה תוס' שבועות כד, א ד"ה אלא הן.

י) ר"ן פסחים שם. לבוש. ט"ז ומ"א סק"א. וראה תוס' שם.

יא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם.

יב) משנה שם נדרים טז, סוע"א. מ"א סק"ב.

יג) ראה מ"א שם. וראה גם ר"ן שם (טז, ב) ד"ה הא בשם התוס'. ש"ך יו"ד סי' רטו סק"ג.

יד) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם ס"א.

טו) ראה רמ"א שם ס"א. ט"ז שם סק"ב. ש"ך שם סק"ד.

טז) שיירי כנסת הגדולה ריש הסימן. פר"ח.

יז) ב"ח. שיירי כנסת הגדולה שםם. עולת שבת. פר"ח. ח"י סק"ג בשם אחרונים.

יח) כדלעיל סי' תעה סט"ו.

יט) שו"ת הרא"ש כלל יא סי' ג. טור ושו"ע יו"ד סי' רלט ס"ו.

כ) מהרש"ל בהגהותיו לטור, וב"ח וש"ך סי' רלט סק"כ.

כא) ב"ח (שראוי שישאל). שיירי כנסת הגדולה הגה"ט אות ב. עולת שבת.