תצא סדר הבדלה במוצאי יום טוב ובו ד' סעיפים:

א

א במוצאי יום טוב בין במוצאי יום טוב לחול ובין במוצאי יום טוב לחולו של מועד צריך לומר הבדלה בברכת חונן הדעתא דהיינו אתה חוננתנוב כמו במוצאי שבתג וצריך גם כן להבדיל על הכוסד כמו במוצאי שבתה אלא שאין צריך לברך לא על הנר ולא על הבשמיםו לפי שאין מברכין על הנר אלא במוצאי שבת ובמוצאי יום הכפורים שנאסר אור כל היום ועכשיו חוזר להיתרו כמו שנתבאר בסי' רח"צז אבל ביום טוב לא נאסר האור לעולם לצורך יום טובח ועל הבשמים גם כן אין צריך לברך אלא במוצאי שבת כדי להשיב את הנפש שכואבת על הנשמה יתירה שהיתה בו בשבת והלכה ממנו במוצאי שבתט אבל ביום טוב אין לאדם נשמה יתירה כללי:

ב

ב בהבדלה שבמוצאי יום טוב שהוא חל בחול גם כן צריך לומר בין יום השביעי לששת ימי המעשהיא כמו שנתבאר בסימן רצ"ויב ואף שעכשיו הוא אמצע השבועיג אין בכך כלום לפי שסדר הבדלותיד הכתובות בתורהטו הוא מונה בין קדש לחול בין אור לחשך בין ישראל לעמים כו'טז:

ג

ג מי שנמשכה סעודתו במוצאי יום טוב האחרון של פסח עד לאחר צאת הכוכבים מותר לאכול חמץ בסעודה אף שעדיין לא התפלל ערבית ולא הבדיל כלליז לפי שאיסור חמץ אינו תלוי בהבדלה כלל דכיון שחשכה הוא לילה לכל דבריח וכבר הלכה ממנו קדושת יום טוב ומה שאסור בעשיית מלאכה קודם ההבדלה אינו מחמת קדושת יום טוב אלא שהחכמים אסרוהויט מטעם שנתבאר בסי' רצ"טכ (ואף להוסיף מחול על הקודש אין צריך כי אם לענין שביתת יום טוב ממלאכה שזה נלמד ממה שכתובכא תשבתו שבתכם כמ"ש בסי' רס"אכב) אבל לענין שאר דברים התלויים בקדושת היום כגון מצות מקרא קודש עיין סימן תקכ"טכג אין צריך להוסיף מחול על הקודשכד וכל שכן לענין אכילת חמץ שאינו תלוי כלל בקדושת היום שהרי אף בחולו של מועד אסור לאכול חמץכה:

ד

ד יום טוב שחל בערב שבת אין מבדיליןכו שהרי קדושת שבת חמורה מקדושת יום טוב אבל יום טוב שחל במוצאי שבת צריך להבדיל על הכוס כמו שנתבאר בסי' תע"גכז וגם צריך להבדיל בתפלה שיאמר ותודיענו כו' קודם ותתן לנוכח:


א) שו"ע ס"א מיומא פח, רע"א.

ב) ב"י ריש הסי'. לבוש ס"א.

ג) כדלעיל סי' רצד ס"א.

ד) ברייתא פסחים קד, א. טור ושו"ע שם.

ה) כדלעיל שם ס"ב.

ו) טור ושו"ע שם. וראה גם לקמן סי' תרא ס"ב.

ז) סעי' א-ב. וראה גם לקמן סי' תרכד ס"ג.

ח) ב"י ד"ה ומ"ש אלא. לבוש שם. ט"ז סק"א.

ט) כדלעיל סי' רצז ס"א. סי' תעג ס"ו (דואבת). לקמן סי' תרכד ס"ג. וראה גם רמב"ם הל' שבת פכ"ט הכ"ט (דואבת). טור סי' רצז (כואבת).

י) תוס' פסחים קב, ב ד"ה רב. ט"ז ומ"א. וראה שער הכולל פי"ז סוף ס"ק כב. לקו"ש חל"א ע' 192-196. שלחן המלך ח"ב ע' קכז-קלג.

יא) חולין כו, סוע"ב ורש"י ד"ה באמצע. רמב"ם הל' שבת פכ"ט הכ"ח.

יב) לא נזכר זה שם (ראה גם לעיל סי' תעג ס"ט שמציין לשם).

יג) רש"י שם.

יד) חולין שם. רמב"ם שם.

טו) רש"י שם ד"ה סדר.

טז) ראה רש"י שם.

יז) ראה לקו"ש חכ"ב ע' 36 והערות 62-64. ושם ע' 128 והערה 46 ובשוה"ג.

יח) מ"א. ח"י.

יט) ראה מ"א. וראה גם מ"א סי' תפט סוף סק"ז.

כ) סט"ו. וראה לקמן סי' תרכד סט"ו.

כא) ויקרא כג, לב.

כב) ס"ד וסי' תרח ס"א.

כג) סעי' ג-ד וסי' רמב ס"א.

כד) ראה לעיל סי' רסז ס"ג, וסי' תעב ס"ב, אם יוצא י"ח סעודה בתוספת שבת ויו"ט.

כה) מ"א.

כו) ברייתא פסחים קד, א. רמב"ם הל' שבת פכ"ט הי"ח.

כז) ס"ו, וש"נ.

כח) ברכות לג, ב. טור ושו"ע ס"ב. וכ"ה בסידור.