תקפג דברים שנוהגים לאכול בראש השנה ובו [ח]' סעיפים:

א

א יהא אדם רגיל לאכול בראש השנה כרתי סילקאא דהיינו תרדיןב תמרי קרא רוביא דהיינו תלתןג והוא הדין מה שנקרא בלשונות אחרים לשון רבוי יאכלו כל אנשי מדינה ומדינה כלשונםד וכשאוכל רוביא וכיוצא בו יאמרה יהי רצוןו מלפניךז שירבו זכיותינו וכשיאכל כרתי יאמר יהי רצון מלפניך שיכרתו שונאינו וכשיאכל סילקא יאמר יהי רצון מלפניך שיסתלקו אויבינו וכשיאכל תמרי יאמר יהי רצון מלפניך שיתמוח שונאינוט וכשיאכל קרא יאמר יהי רצון מלפניך שיקרע גזר דיננוי ויקראו לפניך זכיותינויא.

ויש נוהגיםיב לאכול תפוח מתוק מטובל בדבש ואומרים תתחדש עלינו שנה מתוקה ויברך על התפוח ולא על הדבש לפי שהדבש הוא טפל לתפוחיג:

ב

ב ויש אוכלים דגים לפרות ולרבות כדגים ואין מבשלים בחומץיד:

ג

ג כל המינים שצריך לברך כשאוכלם בתוך הסעודה כגון תפוחים ותמרים יאמר הבקשה אחר התחלת האכילה מפני שאסור להפסיק בין הברכה לאכילהטו:

ד

ד ויש נוהגים לטבל פרוסת המוציא בדבשטז ויש אוכלין רמונים ואומרים נרבה זכיות כרמוןיז ונוהגין לאכול בשר שמן ולשתות דבש וכל מיני מתיקה כדי שתהא השנה הזאת מתוקה ושמינה וכן כתוב בעזרא אכלו משמנים ושתו ממתקיםיח:

ה

ה יש לאכול ראש איל זכר לאילו של יצחקיט ואם אין ראש איל יאכל ראש כבשכ ואם אין ראש כבש יאכל ראש אחרכא לומר נהיה לראש ולא לזנבכב:

ו

ו יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים ולוזים (פירוש אגוזים קטניםכג) מפני שהם מרבים כיחה וניעהכד ומבטלים התפלהכה:

ז

ז ונוהגים לילך אל הנהרכו שיש בו דגים חייםכז לסימן שלא תשלוט בנו עין הרע ונפרה ונרבה כדגיםכח ואומרים שם פסוק ישוב ירחמנו וגו' ותשליך וגו'כט וטוב שיהיה מחוץ לעיר ויש לילך ביום ראשון של ראש השנהל אחר מנחה קודם שקיעת החמה ולומר פסוק מי אל כמוך וגו'לא:

ח

ח ונוהגין שלא לישן ביום ראש השנה כדי שלא יישן מזלולב והיושב ובטל הרי זה כישןלג ויש נוהגים לישן אחר חצות היוםלד:


א) גמרא כריתות ו, רע"א. הוריות יב, א. טור ושו"ע ס"א.

ב) רש"י שבת עג, ב ד"ה דקניב.

ג) רש"י שם ושם. טור ושו"ע שם.

ד) מ"א ריש הסי'.

ה) ר"ן סוף ר"ה (יב, ב) ד"ה גרסינן בשם רב האי גאון. שו"ע שם.

ו) כל בו ר"ה (כט, א). אבודרהם סדר תפלת ר"ה (ע' רסו) ד"ה גרסינן. שו"ע שם.

ז) אבודרהם וכל בו שם. לבוש ס"א.

ח) ר"ן שם. טור ושו"ע שם.

ט) טור ושו"ע שם.

י) ר"ן וכל בו ואבודרהם שם. שו"ע שם.

יא) כל בו שם. שו"ע שם. וראה פעמי יעקב מא ע' קטו.

יב) טור. רמ"א ס"א. וכ"ה בסידור.

יג) מ"א ס"ק א.

יד) אבודרהם שם. מ"א ריש הסי'.

טו) מ"א סק"ב. ובסידור: בר"ה בלילה ראשונה נוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש בתחילת הסעודה וצריך לברך בתחילה ברוך אתה כו' בורא פרי העץ, ואח"כ יאמר יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. וכ"ה מנהג חב"ד לומר יהי רצון על התפוח אחר הברכה קודם אכילה (ספר המנהגים - חב"ד ע' 56), וכמובא במ"א שם ממעגלי צדק. וראה אג"ק ח"ג ע' קמ-קמד (הטעם דלא הוי הפסק). שלחן המלך ח"ב ע' קפז-קצא. ס' המנהגים שם (שאכילת התפוח בליל ראשון – בתחלת הסעודה, והפרי חדש בליל שני – קודם נטילת ידים לסעודה). אג"ק ח"ג ע' רט-רי (טעם החילוק). יגדיל תורה (נ.י.) ב ע' לו.

טז) מ"א סק"א. וכ"ה מנהג חב"ד, ונוהגין כן עד לאחר הושענה רבה. ראה אוצר מנהגי חב"ד ר"ה ע' עה-עו.

יז) אבודרהם שם. רמ"א ס"א. ומנהג חב"ד לאכול רימון אבל לא אומרים יהי רצון כי אם על התפוח (ספר המנהגים - חב"ד ע' 56).

יח) נחמיה ח, י. מרדכי יומא רמז תשכג בשם תשובת הגאונים. רמ"א ס"א. וראה לקמן סי' תקצז ס"א.

יט) טור בשם מהר"ם מרוטנבורג, בתשב"ץ סי' קיח. וראה שו"ע ס"ב.

כ) מרדכי שם בשם הגאונים. טור ושו"ע ס"ב.

כא) מ"א סק"ג.

כב) מרדכי בשם הגאונים שם. טור ושו"ע שם. וראה ס' המנהגים – חב"ד (ע' 56): אוכלים רימון וראש איל, אבל אין אומרים יה"ר כי אם על התפוח.

כג) מ"א סק"ד.

כד) מהרי"ל הל' שופר (ע' רפז). רמ"א ס"ב. וראה לקמן סי' תקצב ס"ח.

כה) דרכי משה ס"ק א, בשם המהרי"ל. רמ"א שם.

כו) מנהגים (טירנא) ר"ה (ע' ק). מהרי"ל הל' ר"ה (ע' רעז). רמ"א שם. ובסידור: אל באר המים או מעין (פרי עץ חיים שער השופר פ"ה ד"ה נכון).

כז) מנהגים שם. דרכי משה ס"ק ב. מ"א סק"ה.

כח) דרכי משה שם. ובסידור: רומזים על עינא פקיחא.

כט) מיכה ז, יט. מנהגים שם (תשוב תרחמנו). דרכי משה שם בשם מהרי"ל. רמ"א שם.

ל) ואם חל בשבת הולכים ביום ב' (רשימות חוברת ד ע' 9. אוצר מנהגי חב"ד ע' קמו).

לא) מיכה שם יח. מ"א שם בשם כתבים (פרי עץ חיים שם). וכ"ה בסידור, וראה עוד שם. ומנהג חב"ד לנער שולי הטלית קטן אחר סדר תשליך (ראה פרי עץ חיים שם. סידור האריז"ל וסידור השל"ה. הגהת אדמו"ר הרש"ב בתורה אור. ספר המנהגים - חב"ד ע' 57).

לב) דרכי משה ס"ק ב, בשם הירושלמי. רמ"א ס"ב.

לג) מ"א סק"ו.

לד) מ"א שם בשם האר"י (פרי עץ חיים שער השופר פ"ה ד"ה בענין השינה).