תקצז אם מותר להתענות בראש השנה ובו ט' סעיפים:

א

א יש אומריםא שמצוה להתענות בראש השנה ובשבת תשובה כמו בכל עשרת ימי תשובה ואין הלכה כדבריהם אלא אסור להתענות בראש השנה ושבת תשובהב כמו שאסור בשאר שבת ויו"טג ואפילו ראה חלום רע וספק לו אם הוא מהחלומות שמתענין עליהם בשבת לא יתענהד ומצוה לאכול ולשתות ולשמוח בראש השנהה כמ"ש בסי' תקפ"או אמנם לא יאכלו כל שבעם למען לא יקילו ראשם ותהיה יראת ה' על פניהםז:

ב

ב יש מקומות שקבלה בידם שכל מי שרגיל להתענות בראש השנה ומשנה רגילתו ואינו מתענה אינו משלים שנתוח ומכל מקום מי שאינו ירא לנפשו אין צריך להתענות כל ימיוט רק צריך התרה כשאר נדרי:

ג

ג המתענה בראש השנה צריך ללמוד כל היום או לומר תחינותיא שהרי כל יו"ט צריך לחלק חציו לה' וחציו לכםיב כדי לקיים שני פסוקים שבאחד כתוב לה'יג ובאחד כתוב לכםיד וזה שהוא מתענה ואינו מקיים המקרא שנאמר בו לכם צריך לעשות כולו לה'טו כדי לקיים המקרא שנאמר בו לה' ולא נאמר בו לכם ומשמע שכל היום יהיה לה' לבדו:

ד

ד המתענה בראש השנה או בשאר יו"ט אסור לו לבשל או לעשות שאר מלאכות אוכל נפש לצורך אחריםטז כמ"ש בסי' תקכ"זיז עיין שם הטעם:

ה

ה יש אומריםיח שקבלה בידם שהמתענה פעם אחת בראש השנה תענית חלום אם היה ביום ראשון של ראש השנהיט צריך להתענות שני הימים של ראש השנה כל ימיו אפילו כשחל בשבתכ הואיל והראו לו סימן רע פעם אחתכא בהתחלת ראש השנה בלילה הראשון רמזו לו שתעניתו חביב לפני הקב"ה בראש השנהכב לפיכך יעשה רצונו ויתענה כל שני ימים של ראש השנה שהן כיום אחד ארוךכג כמ"ש בסי' ת"רכד אבל אסור להתענות בלילות של ראש השנה כמו בשאר יו"ט שאף בחלומו לא רמזו לו אלא להתענות ביוםכה כדרך כל תענית חלום שאין מתענין אלא ביום:

ו

ו ואם הראו לו החלום ביום שני של ראש השנה יתענה כל ימיו יום שני בלבד ולא יום ראשוןכו ומכל מקום מי שאינו ירא לנפשו אינו צריך לחוש לקבלה זו ואינו צריך להתענות כל ימיו כלל לא ביום ראשון ולא ביום שני אף שהיה החלום ביום ראשוןכז:

ז

ז המתענה בראש השנה תענית חלום אינו צריך לישב בחול תענית על תעניתו כמו המתענה בשבתות ובימים טובים וכמ"ש בסי' רפ"חכח שהרי יש אומרים שמצוה להתענות בראש השנהכט ואע"פ שאין הלכה כן מכל מקום כדאי הם לסמוך עליהם לענין שלא נחזיק תענית זו לעבירה שיצטרך להתענות בחול בשביל כךל:

ח

ח אע"פ שמי שקיבל עליו להתענות בשבת או בי"ט אין קבלתו כלום ומותר לאכול בלא התרה כמ"ש בסימן תק"עלא מכל מקום מי שקיבל עליו להתענות בראש השנה אף על פי שלא הוציאו בלשון נדרלב אלא בלשון קבלת תענית בעלמאלג שאמר הרי עלי להתענות בראש השנה צריך התרה מאחר דיש אומריםלד דמצוה להתענות אין זה כמקבל עליו לעבור עבירה שאין קבלתו כלום.

ט

ט והנוהגין להתענות בראש השנה לא יאמרו ענינו כמו שאין אומרים ענינו ביום הכיפוריםלה מפני שהן ימי דיןלו ואין שייך לומר ביום צום תעניתנולז:


א) מקצת הגאונים. הובא ברא"ש פ"ד סי' יד (מ, ג). הגהות מיימוניות פ"א אות א. טור. תרומת הדשן סי' רעח. רמ"א ס"ג בשם יש אומרים.

ב) רא"ש שם, והגהות מיימוניות שם, ומרדכי רמז תשח, בשם רב האי גאון וכמה גאונים. טור ושו"ע ס"א. וראה לקמן ס"ז.

ג) כדלעיל סי' רמב קו"א סק"א, וסי' רפח ס"ז (מן התורה).

ד) כנה"ג הגב"י בשם רבותיו. מ"א סק"ד.

ה) רא"ש שם ומרדכי שם וטור בשם הגאונים, ע"פ נחמיה ח, י-יב, וע"פ המדרש המובא בטור סוס"י תקפא. וראה לעיל סי' תקכט ס"ו.

ו) אוצ"ל תקפ"ג (סעיף ד).

ז) אגודה ר"ה פ"ד סי' כא. כל בו סי' סה (ל, ב). שו"ע ס"א. דרכי משה ס"ק א בשם הכלבו סי' סה ל, ב. ולענין יו"ט ראה לעיל סי' תקכט סי"ב.

ח) אגור סי' תתקכ, בשם האגודה. שו"ע ס"ב.

ט) כלבו סי' סט (לד, סע"ד). מנהגים (טירנא) מנהגי ר"ה (ע' קב). רמ"א ס"ב.

י) ב"י ד"ה כתב הכלבו. רמ"א שם.

יא) מהר"י ווייל דינין ומנהגים אות נו. לבוש סוף ס"ב. מ"א סק"א.

יב) כדלעיל סי' תקכט ס"י וש"נ.

יג) דברים טז, ח: עצרת לה' אלקיך.

יד) במדבר כט, לה: עצרת תהיה לכם.

טו) מהר"י ווייל שם. לבוש שם.

טז) לבוש שם. מ"א שם.

יז) סעיף ל.

יח) הגהות מיימוניות פ"א אות א. אגור סי' תתקכ בשם אגודה פ"ד סי' כא. שו"ע ס"ג.

יט) תרומת הדשן סי' רעח בשם הרב של אחד הגדולים. שו"ע שם.

כ) תרומת הדשן שם. לבוש ס"ב.

כא) האגור שם.

כב) תרומת הדשן שם. לבוש שם.

כג) לבוש שם.

כד) סעיף ג.

כה) מ"א סק"ג.

כו) תרומת הדשן שם. שו"ע שם.

כז) מ"א סק"ה.

כח) סעיף ג.

כט) תרומת הדשן שם. רמ"א ס"ג. וכדלעיל ס"א.

ל) לבוש שם. וראה גם לעיל קפח ריש ס"י, שמטעם זה מי שטעה בברכת המזון ולא הזכיר יעלה ויבוא אינו חוזר לראש.

לא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א-ב. ואם קיבל בלשון נדר, ראה שם ולעיל סי' תפה ס"ב. סי' תקכז ס"ל.

לב) קונם אכילת יום פלוני עלי (פרישה סי' תקע אות ב. וראה גם לעיל סי' תפה שם).

לג) מ"א שם.

לד) ב"י ד"ה כתב הכלבו. מ"א שם. וכדלעיל ס"א.

לה) הגהות מנהגים (טירנא) אות קלב, בשם רבי יהודה החסיד. רמ"א ס"ג.

לו) הגהות מנהגים שם. דרכי משה ס"ק ב. מ"א ס"ק ח.

לז) לבוש סוף ס"ג. מ"א שם.