תרח סדר סעודה המפסקת ובו י' סעיפים:

א

א מצות עשהא מן התורהב להוסיף מן החול על הקודשג בין בעינויד בין באיסור מלאכהה שנאמרו ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם יכול יתענה בתשיעי לחודש תלמוד לומר בערב אי בערב יכול משתחשך תלמוד לומר בתשעה הא כיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום מכאן שמוסיפים מחול על הקודשז.

(ואע"פ שממקרא זה למדנו בסי' תר"דח שמצוה לאכול בערב יום כיפור מכל מקום פשט הכתוב משום תענית ממשט כמו שנתבאר כאן אלא שמצות חכמים היאי להרבות בסעודה בערב יום כיפוריא מטעם שנתבאר שם ומצאו להם סמך מן התורהיב שנאמר ועניתם וגו' בתשעה לחודש ופירשו בו חכמים שיכין את עצמו באכילת תשיעי לעינוי של עשירייג).

אין לי אלא מלפניו מלאחריו מניןיד תלמוד לומר מערב עד ערבטו הוקשו שני הערבים זה לזהטז ואין לי אלא יום הכיפורים שבת מנין תלמוד לומר תשבתו יום טוב מנין תלמוד לומר שבתכם כל שבות שאתה שובת אתה מוסיף לה בין מלפניה בין מלאחריהיז.

יכול יהא ענוש כרת על התוספת תלמוד לומריח וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי וגו' וכן בעינוי הוא אומריט כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה וגו' על עיצומו של יום ענוש כרת אבל אין עונש כרת על התוספתכ:


א) ראה רש"י סוכה כח, ב ד"ה הואיל.

ב) ביצה ל, א. שבת קמח, ב. תוס' ר"ה ט, א ד"ה ורבי עקיבא. ב"י ומ"א ריש הסי'.

ג) גמרא [ברייתא] פא, ב. טור ושו"ע ס"א.

ד) ברייתא שם (מתענה). רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א ה"ו (לצום ולהתענות). טור (באיסור אכילה). לבוש ס"א (באיסור אכילה ושתיה). וראה גם לקמן סי' תריא ס"א (כל הדברים האסורים בעיקר היום).

ה) משמעות רי"ף (ב, ב). רא"ש פ"ח סי' ח. טור ולבוש שם. שו"ע (סי' רסא ס"א בשם יש אומרים, אף לענין שבת). וראה גם לעיל שם ס"ד (בשם יש אומרים).

ו) ויקרא כג, לב.

ז) ברייתא שם. הובא ברי"ף ורא"ש שם. לבוש שם. לעיל שם.

ח) סעיף א. וכקושיית הלבוש ס"א בהג"ה.

ט) ראה לקמן ס"ד.

י) ב"י סי' תיח ד"ה ויחיד. שו"ע סי' תקע ס"ג.

יא) הגהות מיימוניות סוף הל' שביתת עשור. שו"ע סי' תרד. לעיל שם ס"א (שמצוה לאכול).

יב) ב"י סי' תיח שם, ובסי' תקסח ד"ה ומ"ש ואין צריך.

יג) כדלעיל סי' תרד ס"א, וש"נ.

יד) ברייתא שם, לגירסת הרי"ף ורא"ש שם. וראה לעיל סי' רסא ס"ד (כגירסה שלנו). סי' רצג ס"א (שיעור ההוספה).

טו) ברייתא שם. רמב"ם שם.

טז) קרבן אהרן על הספרא על הפסוק (אמור פי"ד). וראה התמים ע' 620. סופרים וספרים ע' 18. פרדס חב"ד 9 ע' 93.

יז) ברייתא שם לגירסת הרי"ף ורא"ש שם. ולעיל שם: ימים טובים מנין תלמוד לומר תשבתו, שבתות מנין תלמוד לומר שבתכם, הא כיצד כל מקום שנאמר שבות מוסיפים מחול על הקדש מלפניה ולאחריה.

יח) ויקרא כג, ל.

יט) שם כג, כט.

כ) ברייתא פא, א. הובא ברי"ף ורא"ש שם. וראה לקו"ש חט"ז ע' 235 הערה 32.