תרט הטמנת חמין בערב יום כיפור ובו סעיף אחד:

א

א יש אוסריםא להטמין חמין מערב יום כיפור למוצאי יום הכיפורים מפני שלא התירו להטמין חמין אלא לכבוד השבתב אבל זה שהוא מטמין למוצאי יום הכיפורים שהוא חול לא התירו לו כלל לפי שהתבשיל מתחמם ביום הכיפורים ונמצא יום הכיפורים מכין לחולג.

ויש מתיריםד להטמין בערב יום כיפור מפני שהוא מכין מחול לחול ואע"פ ששוהה על הכירה ביום הכיפורים אין זו חשובה הכנה כיון שאינו עושה מעשה ביום הכיפורים.

והלכה כסברא האחרונה מכל מקום נוהגין באלו המדינות להחמיר כסברא הראשונהה:


א) גאונים, הובאו ברא"ש פ"ח סי' כו, טור ורמ"א.

ב) כדלעיל סי' רנז סי"ג. ולצורך מוצאי שבת – ראה לעיל סי' רנד סי"א.

ג) בנימין זאב סי' רטז. מ"א סק"א.

ד) רא"ש שם בשם רב שרירא גאון. טור ושו"ע שם.

ה) מהרי"ל הל' ערב יוה"כ (ע' שכא). רמ"א.