תרטו דין תשמיש המטה ביום הכיפורים ובו ב' סעיפים:

א

א כבר ביארנוא שיום הכיפורים אסור בתשמיש המיטה ולפי שלבו של אדם גס עם אשתו ובקל יוכל לבא עמה לידי הרגל דבר לפיכך צריך לנהוג עמה ביום הכיפורים כל הרחקות שנוהג עמה בימי טומאת נדתהב דהיינו שלא יגע בהג ואין צריך לומרד שלא יישן עמה במטה אחתה אפילו הוא בבגדו והיא בבגדהו וכן לא ירבה עמה בדבריםז וכן בכל הפרטים שנתבארו ביו"ד סי' קצ"הח.

ובכל דברים אלו צריך להזהר בין בליל יום הכיפורים בין ביוםט:

ב

ב הרואה קריי בליליא יום הכיפורים ידאגיב כל השנה שמא לא קבלו תעניתויג והשביעוהו במה שבידם להשביעו כעבד שבא למזוג כוס לרבו ושופך לו רבו הקיתוןיד (פירוש קיתון של מיםטו שממנה מוזג הכוס של יין) על פניו כלומר אי אפשי בשימושךטז ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן עולם הבאיז שבודאי יש לו זכיות הרבה שהגינו עליויח והוא יאריך ימיםיט שכך הסימן יראה זרע יאריך ימיםכ:


א) סי' תריא ס"ב.

ב) מהרי"ל הל' ערב יוה"כ (ע' שכא). של"ה מסכת יומא עמוד התשובה (רכח, ב) ד"ה אסור. מ"א סק"א.

ג) אגודה פסחים סי' נב, בשם רבנו שמחה. מהרי"ל שם. שו"ע ס"א.

ד) ט"ז סק"א.

ה) הגהות מרדכי מועד קטן רמז תתקלד. שו"ע שם. וראה לקמן יו"ד סי' קפד סוף סק"ו ובקו"א רסק"ב.

ו) ראה שו"ע יו"ד סי' קצה ס"ו. וראה לקמן שם סק"ו ובקו"א סק"א.

ז) מהרי"ל ושל"ה שם. מ"א שם.

ח) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם.

ט) מהרי"ל שם. של"ה שם. מ"א שם. וראה לעיל סי' מ קו"א סק"ב.

י) תנא דבי רבי ישמעאל בגמרא פח, א. טור ושו"ע ס"ב.

יא) שו"ת מהרי"ל סי' קמא. ב"י ד"ה הרואה. שו"ע שם.

יב) ראה לקו"ש חי"ז ע' 191.

יג) ראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' קיא בשם רבנו (שהאמור כאן הוא לאנשים גדולים מאד שמצד הרהורי לבם רחוקים מזה מאד). אג"ק ח"ד ע' נח. חי"ד ע' לא וע' רעו.

יד) רש"י שם ד"ה ידאג. טור ולבוש ס"ב.

טו) רש"י סוכה כח, ב ד"ה ושפך.

טז) סוכה כט, א. וראה גם לקמן סי' תרלט סכ"ד. וראה שלחן המלך ח"ב ע' רכו הערה 15.

יז) תנא דבי רבי ישמעאל יומא שם. טור ושו"ע שם.

יח) רש"י שם ד"ה ואם. טו[ר]. לבוש שם.

יט) רב דימי בגמרא שם.

כ) ישעיה נג, י. רש"י שם ד"ה סגי. תוס' שם ד"ה מפיש. וראה לקו"ש חי"ז ע' 182-3. שלחן המלך ח"ב ע' רכב-ז.