י

י אם חל בשבת אומרים ויכולו אחר תפלת ערבית והש"ץ אומר ברכה אחת מעין שבעס וחותם מקדש השבת ואינו מזכיר יום הכיפורים בברכה זוסא מטעם שנתבאר בסי' רס"חסב.

ואין אומרים קבלת שבת אבל מזמור שיר ליום השבת יש לאומרוסג קודם ברכוסד:


ס) טור ושו"ע ס"ג.

סא) גמרא שבת כד, ב. טור ושו"ע שם.

סב) סי"ד (לענין יו"ט שחל בשבת). וראה לעיל סי' תקפב ס"ד שצריך לומר המלך הקדוש.

סג) שיירי כנה"ג בהגה"ט אות ח. אליה זוטא סק"י. ומנהג חב"ד להתחיל ממזמור לדוד כמו בכל יו"ט שחל בשבת (ספר המנהגים - חב"ד ע' 59. וראה גם שער הכולל פי"ז אות ו. אוצר מנהגי חב"ד שם ע' רו-רז).

סד) ראה לעיל סי' רסא ס"ז.