יא

יא ואין אומרים אבינו מלכנו כשחל בשבתסה מלבד בתפלת נעילה כמו שיתבאר בסי' תרכ"גסו אבל שאר הסליחות והתחינות אומרים כמו כשחל בחולסז:


סה) ריב"ש סי' תקיב. מנהגים (טירנא) מנהג יוה"כ (ע' קי). רמ"א ס"ג. וראה גם לעיל סי' תקפד ס"ה. סי' תרב ס"ב.

סו) סעיף ט.

סז) ריב"ש שם. רמ"א שם.