קיג,ג

לתלמיד עמו בהיותו מבין ע"י הדיבור כמו שמבין הרב את השכל הנשפע על ידו שמתחלקת השפע בדיבור לכל מקבל לפי ערכו לזה במיעוט ולזה בהתרחבות לכל חד לפום שעו"ד כו'. וכן עד"מ גזירת מלך ב"ו לאנשי מדינתו הנה פקודתו מובן לכל אחד ואחד לפי שיעור השגתו. הגם שרוממות המלך נבדל בערך מכולם אבל דברי פקודתו מובנים ומושגים בערך ויחוס למקבלים כו'. וז"ש דבר מלך שלטון מפני שהוא בחי' חיצוניות מדת המלכות לגזור אומר על המדינה ונקרא דבר מלך משא"כ בחי' עצם רוממותו שהוא נבדל בערך כנ"ל. ובכל זה יובן למעלה בבחי' מלכות דאצילות שנעשה בחי' עתיק לבריאה כו'. וע"ד זה הולך ומשתלשל עד סוף העשייה שזהו בחי' דיבור העליון כמ"ש דבר מלך שלטון וז"ש מלכותך מלכות כל עולמים עד סוף העשייה להחיות בבחי' דבור זה לכל חד לפום שיעורא דיליה והוא הנק' בחי' ממכ"ע שיורד האור והחיות לכל נברא בפרט באופן פרטי לפום שיעורא דיליה מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין וכנ"ל (וכמ"ש במ"א ע"פ ועתה יגדל נא בענין כאשר דברת לאמר שמלכות דאצילות נעשה כחב"ד לבריאה וכן נתבאר ע"פ השמים כסאי בפי' מבין דבר מתוך דבר תוך דבר היינו ממכ"ע דבר היינו עצם בחי' המלכות שהוא בחי' סוכ"ע כמש"כ) וזהו ג"כ שרש ענין לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת אוכלין שהוא המן כדאיתא ביומא דע"ה ע"ב דהנה בחי' מלכות דאצילות שנעשה עתיק לבריאה כנ"ל הנה בחי' עתיק הזה היינו בחי' עונג אלקי הנמשך מבחי' טל העליון ויורד למטה עד שהנשמות ומלאכים מתענגים ג"כ ממנו בהשגות אלקי שמשיגים והשגה זו בעונג זה נמשל למזון ומאכל כו' שהמזון ישיב את הנפש ויחיה אותה בתוס' אור וחיות ונבלע ונכלל בנפש כו'. כך בחי' עונג העליון שנהנין בהשגות אלקות נבלע עונג זה בנשמות ונעשה להם כמזון וחיות ממש וע"ד שאנו אומרים ישבעו ויתענגו כו'. והרי זה כמו בחי' המן שהיה נבלע באיברים הגשמיים כך כתיב כי טל אורות טליך מבחי' טלא דבדולחא דנטיף מעתיקא ויורד לנשמות ולמלאכים להיות להם למזון כו'. וזה האור נבלע בהם בבחי' פנימיות דהיינו בהשגה דוקא ואח"כ נולד להם בחי' התפעלות והשגה זו לכל חד לפום שיעורא דיליה כמו מיכאל מתפעל באהבה ותחתיו רבבות אלפים מדריגות. כי הרי נחלק בחי' החסד ליו"ד ומיו"ד ליו"ד כו' וכן במדת הפחד בגבריאל כו'. וכל אחד ואחד לפי השגתו כך מתפעל. וזהו הנק' שיר שהמלאכים אומרים בכל יום. וכמאמרז"ל כל בעלי השיר יוצאין בשיר פירוש יוצאין מהכלי שלהם מגודל ההתפעלו' ע"י השגתם בעונג נפלא כו' והשיר הוא מלמטה למעלה בבחי' העלאה ודוקא בכל א' ואחד לפי מדרגת השגתו כך אומר שירה כו' (כמ"ש מזה ע"פ ושם אחיו יובל וע"פ צו את בנ"י כו' את הכבש האחד). וכ"ז מבחי' ממכ"ע דהיינו בחי' מלכות דאצי' שנעשה ע"י לבריא' כו'. וכמ"כ יובן גם בעולם האצי' שיש שם ג"כ בחי' ממלא עד"ז. אך שהוא יותר עליון דהיינו בחי' הארת הקו וחוט שמאיר מאא"ס אחר הצמצום. ובכל הע"ס דאצילות בכל אחד ואחד לפי ערך דוקא כנ"ל בבחי' מלכות דאצילות בבי"ע וגם שם נמשך מבחי' טל העליון הנקרא טלא דבדולחא המלובש במוחא סתימאה כו'. והיינו מבחי' מלכות דא"ס כשיורד להיות בחי'