קיד,א

בין באצילות בין בבי"ע. ובאצילות היינו בחי' מלכות דא"ס עצמה ובבי"ע היינו בחי' מלכות דאצילות עצמה. קודם שיורד האור להתצמצם בבחי' ממלא כנ"ל שמאיר לכל ההשתלשלות בהשוואה אחת כנ"ל וזהו ארוממך אלקי המלך פי' מה שארוממך אלקי בבחי' הרוממות וההתנשאות להיות בחי' סובב. היינו בבחי' המלך שהוא בחי' פנימית מדת המלכות. ולא בחי' חיצוניות שבה. כי בחי' חיצוניות שבה יורד להאיר למטה בבי"ע בבחי' ממלא כנ"ל. וכמ"כ באצילות היינו בחי' הארת הקו שאחר הצמצום שמאיר בכל האצילות בבחי' ממלא כנ"ל. (והנה מענין ארוממך אלקי המלך בזח"ב פ' וארא דכ"ח סע"ב מפרשו על עליות ורוממות המל' להתחבר בז"א וכן בסידור ע"פ ארוממך אלקי המלך מפרש ג"כ רוממות המלכות להתחבר כללות המל' להמשיך בה הארת הכתר שהוא מלכות דא"ס ואינו בחשבון עשר ספירות כו'. וזהו ע"ד שנתבאר ע"פ ועתה יגדל נא כח אד'. דלשם פי' כי אד' זהו בחי' מלכות וכח אדני זהו ההמשכה מבחי' כתר אריך אנפין. ויובן זה עוד עפמ"ש ע"פ קול דודי הנה זה בא בענין מלכותך. ועפמ"ש ענין רמה קרני בהביאור ע"פ זכור את יום השבת לקדשו דרוש השני. וע' בפרדס ערך רם וערך ירום. ובזח"א וישב קפ"א ע"ב ע"פ ירום ונשא כו'. ובמק"מ שם ואין זה סותר למ"ש בזהר וארא. כי המשכת הכתר במלכות בא ע"י ז"א כמ"ש בזח"ב פ' תרומה דקמ"ו סע"ב ובמק"מ שם ועמ"ש מזה ג"כ בד"ה כי אתה נרי. ולכאורה כאן מפרש בענין אחר דפי' ארוממך אלקי המלך רוממות זו היינו מצד עצמיות המל' שהוא בחי' סוכ"ע דבי"ע. זהו ענין הרוממות ויש גילוי לפירוש זה ממ"ש בירושלמי רפ"ט דברכות כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה א"ר תנחומא אנא אמרת טעמא ארוממך אלקי המלך. ופירש וסמוך לו ואברכה שמך לעולם ועד. א"כ פירש ארוממך זהו ענין הזכרת מלכות בהברכה. והיינו רוממות המלכות מצד עצם. אך עכ"ז יש לחבר ב' הפירושים. דעם היות שהמלכות מצד עצם הוא בחי' רוממות ונק' סוכ"ע לגבי בי"ע. עכ"ז שייך ארוממך להעלותה ולחברה בעצמות האור א"ס המלובש באצילות שהיא למעלה גם מבחי' סובב לבי"ע. וע' בזוהר ויגש דף ר"ו ע"ב ע"פ כי הנה המלכים נועדו והנה ע"י ארוממך אלקי המלך נמשך אח"כ ואברכה שמך לעולם ועד. וזהו כענין ב' בחי' תרומה שיתבאר כאן:

קיצור: וכל זה בחי' ממכ"ע אבל בחי' סוכ"ע. היינו עצם מדת מלכות שמחיה בבחי' מקיף. שמזה שהוא יתברך מרומם ומתנשא עליהם מזה גופא נמשך להם ההתהוות. והיינו בחי' אור מקיף. שהמקיף ג"כ מחיה. וזהו ענין ארוממך. ועל בחי' ממכ"ע נאמר. ואברכה שמך ובזהר פי' ארוממך לרומם כללות המלכות ע"ד ועתה יגדל נא כח אד' וע"ד עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים ועמ"ש ע"פ מי כה' אלקינו המגביהי לשבת כו'. וע' במד"ר פ' בשלח ר"פ כ"ג ע"פ נכון כסאך מאז:

ג. והנה כל בחי' העלאת מ"ן לעורר למעלה להיות בחי' גילוי בחי' סובב בממלא בין באצילות בין בבי"ע הכל תלוי בישראל שהן מעלין מ"ן להיות ארוממך אלקי המלך ע"ד הנ"ל (ועיין במד"ר תחלת רות ע"פ שמעה עמי ואדברה