קיד,ב

ישראל ואעידה בך אלקים אלקיך אנכי). והנה יש ב' מיני העלאות מ"ן. הא' לבחי' ממכ"ע שהוא בחי' התיקון. והב' לבחי' התהו שהוא בחי' סובב כו'. והעלאת מ"ן לבחי' התיקון משונה מבחי' העלאת מ"ן לבחי' התהו. דהנה כל עיקר בחי' התיקון היינו ענין ריבוי הכלים לאורות היינו ממש בחי' ממלא שכל א' מקבל לפי מדרגתו. ובזה יש רבוא רבבות מדרגות חלוקות ונמצא יש ריבוי כלים מכלים שונים לבחי' גילוי האור. ובחי' העלאת מ"ן לבחי' התיקון לעשות ריבוי הכלים. הנה הוא בא מצד בחי' הבירורים דרפ"ח ניצוצים דתהו שנפל בשבה"כ בעולם הבריאה כו'. וענין העלאת הניצוצות מבי"ע הוא להעלותם למעלה להיות מהם בחי' כלי ומכון לשכון בהם גילוי אור א"ס. והיינו כל ענין תורה ומצות שנתלבשים בדברים גשמיים דנוגה שנפלו בשבירה כו'. וכאשר נעשה מהם בחי' כלי לגילוי אלקות כמו במצות תפילין מקלף בהמה. ובתבואות מתרומות ומעשרו' וכיוצא בזה בכל המצות שנתלבשו בדצ"ח דנוגה דעשייה והוא הנק' בחי' העלאת מ"ן לבחי' התיקון להיות ידוע דרמ"ח פקודין נק' רמ"ח איברי' דמלכא ופי' אבר היינו בחי' כלי לאור כנודע. ונמצא נעשה מבירורי' דרפ"ח בחי' ריבוי כלים לאורות עליונים שזהו הנק' בחי' התיקון כנ"ל והוא בחי' ממלא כנ"ל (ופי' שע"י עשיית הכלים ממילא נמשך האור לתוך הכלי. וכמ"ש מזה ע"פ כי תשמע בקול ושם פ"ג כי הנה במצות יש ב' בחי' כי המצות הם רמ"ח איברים הממשיכים החיות של הנפש. הב' שהם כלים לאור הנאחז ודולק שם כו' הרי מבואר שע"י היותם בחי' איברים הם ממשיכות חיות של הנפש וזהו עד"מ כשמתגדל כח הראש ע"י שהתינוק הולך וגדול אז לפי ערך גדלות המוח מאיר בו אור השכל. וכן כח הראיה נמשך ומאיר בהעין כו'. נמצא הגדלת הכלי גורם המשכת ריבוי האור וכן נתבאר בת"א בהביאור ע"פ וקבל היהודים בענין שהקדימו נעשה לנשמע שנתבאר ג"כ שהמצות שהן הכלים הם הגורמים שיבואו האורות ויתפשטו בהכלים כו' ע"ש וע' מזה ג"כ בבה"ז פ' בלק ע"פ המאמר דקצ"א ע"א ע"פ שחורה אני ונאוה) וע"ד דוגמא הנה גם בבחי' העלאת מ"ן באהבה מלמטה למעלה כמו בפסוק ואהבת כו' מתעורר מלמעלה למטה בחי' אור אהבה העליונה שהוא בחי' אור חסד עליון שיומשך בריבוי כלים כו'. וז"ש אהבתי אתכם אמר הוי' (ע' מזה ע"פ ולא אבה בהביאור פ"ב) וכיוצא בזה במדות אחרות הכל נמשך האור בריבוי הכלים מחמת העלאת מ"ן מלמטה והוא ג"כ שורש ענין ספירת העומר באמרו היום יום א' כו' פי' היום יום בחי' גילוי המשכת אור מלמעלמ"ט כי יום בגימטריא אל הוי' כו' כמ"ש בפע"ח בכוונות הספירות והענין הוא כי העומר מן השעורים בחי' מאכל בהמה היינו בחי' רפ"ח ניצוצים שנפלו בנוגה ומתבררים ומתהפכים מחשך לאור והוא בחי' שם ב"ן המתברר כנודע ואחר שנתהפך חושך לאור אז נעשה בחי' כלי לאור ושוכן בו גילוי אא"ס כו'. והיינו בחי' אתהפכא הנ"ל שהוא בימי הספירה להפוך המדות הרעות מן הקצה כו' שזהו הנק' בחי' העלאת מ"ן מבירורים דרפ"ח כו' כדי להיות מזה בחי' התיקון בריבוי הכלים כו'. ואחר תשלום כל הכלים לאורו* אז דוקא מתגלה אור הכתר (ע' בהביאור ע"פ אני ישנה ולבי ער ושם פ"ב בענין פתחי לי)