קטו,א

מל' שבמל' דעשיה שורה אא"ס שמאיר גם בראשית האצילות וע' מזה באג"ה סי' כ"ה סד"ה להבין אמרי בינה ולהיות כן גם בבחי' כח הצומח המלובש בארץ הגשמי יש בה בחי' כח האלקי לגדל ולהצמיח בלי שיעור וגבול שהוא כח מבחי' כח הא"ס אחר שהוא כח נצחי ואין לו הפסק וגבול וכן בכל בחי' תולדה יש בה מכח א"ס כו' וכמ"ש במ"א ומפני טעם זה הנה א"א שתלבש הכח הצומח שהוא בחי' כח אלקי בלתי אם לא שיורקב ויוכלל הזרע הנזרע בה תחלה בבחי' אין קודם כי בהיותו בבחי' יש הוא בבחי' כח מוגבל וא"א שיתלבש בו כח הבלתי מוגבל כנ"ל אם לא שיופשט מבחי' הגבלתו ויבא לבחי' אין אזי ישכון בו כח הבלתי מוגבל שהוא כח הצומח כו'. ועד"ז ממש הנה יובן למשכיל למעלה שבהכרח צ"ל בחי' העלאת מ"ן לבחי' התהו תחל' ובלתי זה לא היה אפשר להיות בחי' המשכות האורות בכלים ע"י בחי' אתהפכ' בימי הספירה כנ"ל כי הרי בחי' אתהפכא הנ"ל היינו כמו שיתהפך אהבה הגשמיות להיות אהבה אלקית מן הקצה כו'. ובאתעדל"ת זאת יומשך ג"כ מלמעלה מאור חסד עליון בכלי דוקא. וכמ"ש אהבתי אתכם וד"ל. ואמנם בבחי' גילוי אא"ס בכלי שהוא בחי' יש מוגבל א"א שיתלבש בו כי בחי' בלתי בע"ג א"א שיתלבש בבחי' בע"ג כנ"ל במשל הגרעין שאין כח הצומח מתלבש בו בהיות בהגבלתו בלתי אם לא שיבא לבחי' אין כו'. כך למעלה בלתי אפשר שיתלבש אוא"ס בכלים על ידי אתהפכא כנ"ל בלתי אם לא שיוקדם תחלה בחי' הביטול בהן דהיינו שיבואו לבחי' אין ע"י בחי' אתכפייא שהוא ענין אכילת מצה בבחי' הביטול בלא טעם כו' וכנ"ל שהוא הנקרא בחי' העלאת מ"ן לבחי' התהו כו' ואז יוכל להיות אח"כ בחי' התיקון שהוא בחי' המשכות האורות בכלים ע"י אתהפכא בימי הספירה וד"ל. עכ"פ תוכן הענין שיש ב' מיני העלאות מ"ן הא' לבחי' ממכ"ע שהוא בחי' התיקון והב' לבחי' סוכ"ע שהוא הנק' תהו לשון דבר המתהא בני אדם והעלאת מ"ן לבחי' התיקון זהו ע"י רמ"ח פקודין שהם רמ"ח איברים דמלכא כמו ע"י האבר נמשך החיות מהנפש והיינו מהנפש המלובשת בגוף שהוא דוגמת ממכ"ע. וזהו ענין מצות ספירת העומר שבעה שבועות לתקן השבעה מדות שיהיו בחי' כלים לשכון בהם בהירות האור והעלאת מ"ן לבחי' סוכ"ע זהו מצות אכילת מצה לחם עני בחי' אתכפייא שהוא בחי' ביטול היש. ועי"ז נמשך בחי' סוכ"ע שהוא ענין הפסח בחי' דילוג למעלה מסדר ההשתלשלות (וכמו ע"י חותם שוקע שמלמטה נמשך בחי' חותם בולט שמלמעלה דהיינו ההמשכה מבחי' חשף ה' את זרוע קדשו כמ"ש בסידור ע"פ שימני כחותם) כי אתכפייא וביטול היש להיות בבחי' אין זהו ממשיך מבחי' סוכ"ע שעז"נ והחכמה מאין תמצא. וזהו כמשל שא"א להיות התלבשות כח הצומח בהזריעה עד שירקיב וישוב לבחי' אין כו' (ואפשר לומר שב' מיני העלאת מ"ן אלו זהו ענין קבלת עומ"ש שבפ' שמע זהו העלאת מ"ן לבחי' סוכ"ע וקבלת עומ"צ שבפ' והי' אם שמוע זהו העלאת מ"ן לבחי' התיקון שהוא ממכ"ע. וכן נתבאר בסידור בדרוש להבין ההפרש בין ק"ש לתפלה גבי דהנה ארז"ל במשנה למה קדמה פ' שמע לפ' והי' אם שמוע כדי שיקבל עליו