ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשדמ

[שלהי תשט"ז]

... במש"כ ע"ד התחלה בעבודת התפלה - נכון הדבר במאד. אלא שמתחלה ילמוד איזה פעמים קונטרס התפלה (עכ"פ עניני העבודה אשר בו) ובזמן הראשון ינהג בהנ"ל בתפלת ש"ק.