סו, א

מקום כלל (וגם שלפי ערך הרוממות כל הצדקות כחטא יחשב משום שאינו כדבעי למעבד לפ"ע הגדולה זהו כמו חטא ממש וכידוע בענין סלח לנו בשמ"ע וכענין הווידוי ביוהכ"פ בעלי' המל') ואז לא יועיל כל המתקת ריבוי החסדי' רק בבחי' המשכת רחמים דוקא שהרחמים יש בו ב' מעלות הא' שגם שהוא רם ומתנשא בעצמו ביותר אדרבא לפ"ע הרוממות ביותר יותר ירחם על השפל הנבדל מערכו וכל עבודתו כצדיק גמור יחשב וירבה לסלוח לו כי גם כל כשרון מעשיו כלא יחשב וכמ"ש אם צדקת כו' א"כ אדרבא ירחם על עוצם שפלותו ומקבל כל שימצא בו לטוב גם שהוא בתכלית הפחיתות כמשל העבד השפל ביותר גם מלאכתו הגרועה ככיבוד החצר או כחוטבי עצים בעול גמור כצדק יחשב לו יותר מצדקות העבד הנאמן בכל ביתו מאחר דלא זכו בעיניו כל כשרון רק מצד הרחמנות ישפיל א"ע להיות זכאי בעיניו כל עבודה א"כ כל שיותר בשפלות יותר יקבל לרצון מצד שרחמנות שם יותר כו' ומזה הטעם עצמו יומתק כל דין וקטרוגים היותר קשות שאין בכח ריבוי החסדים להמתיק משום דמצד הרחמנות גם כל חטא קשה ירבה לסלוח לו מצד העדר תפיסת מקום שאז מדת הרחמים גובר ביותר כמו תינוק בן שנה שאין מעשיו בהפסד כלי או כמו שמכה את אביו ואת אמו וכה"ג לא יחשב חטא כלל שזהו מצד גודל שפלות ערך קטנות הדעת דתינוק ירבה מדה"ר עליו וכה"ג יובן במעלות מדה"ר שבכחו להמתיק כל הדינין והגבו' שבאין בב' סיבת הנ"ל מה שאין בכח החסד לעולם וד"ל. וזהו ברוך מרחם על הארץ. מרחם דוקא להמתיק לבחינת תגבורת הדין והגבו' שבמלכות מב' סיבות הנ"ל וד"ל. וכמ"ש במ"א בענין הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כו'. ברוך מרחם על הבריות. פי' בחי' נוק' דז"א דאצי' כמ"ש בסידור. וביאור הענין ידוע דבחי' מל' דאצי' נעשה ע"י לבריאה ובחי' י"ג מדה"ר נמשכים מא"א לז"א ומז"א לנוק' וזהו וחסידיך יברכוכה יברכו כ"ה שנמשכי' י"ג מכילין דרחמי' דא"א במל' והיינו כשושנה כו' דאית בה תליסר עלין כו' וכידוע והיינו ענין מרחם על הארץ בחי' ר"ר דא"א שמאיר באסתכלותא בז"א ומז"א מרחם על הארץ להמתיק לגבו' דנוק' כנ"ל אך מאחר שהמל' באצי' קבלה המשכ' י"ג מדה"ר דא"א ע"י ז"א (בחי' יעקב בריח התיכון כו') אח"כ משפעת י"ג מדה"ר הללו למטה בעולמות הנפרדים בע"ג וזהו ברוך מרחם על הבריות שבחי' המל' מרחם על הבריות דבי"ע נשמות ומלאכים עד נשמות שבגופים בעוה"ז שנמשך גם להם הארת י"ג מדה"ר שבמל' לעוררם בתשובה לבלתי ידח כו' כידוע בענין בת קול מכרזת בכ"י שובו בנים כו' ובכרוז זה מתעוררים להשיב את הנדחים כו'. וכך יש התעוררות שנמשך מלמעלה בכל העולמות לעוררם משינתם שיוכלו להעלות מ"ן כו' וכידוע