ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתפז

[קיץ, ה'תשל"ג]

באם בישיבה - ה"ז אפ"ל חולין עטה"ק ולכן להתענין בהמשכה בתו"ת.


באם . . בתו"ת מענה לא' שלא רצה להיות מלמד בישיבה אם יצטרך ללמד גם לימודי חול.

חולין עטה"ק ראה חגיגה יט, סע"ב ואילך. וש"נ.