ויאמר ה' אל משה מה זה בידך

לז, ד

בעז"ה שדרש אדמו"ר שליט"א בק' באברוייסק תקפ"ב לפ"ק

ר"ח טבת

<נב> ּויאמר1 ה' אל משה*2 מזה בידך ויאמר מטה ויאמר השליכהו ארצה2 כו' ויהי לנחש כו'. הנה להבין ענין כללות האותות והמופתים שהי' במצרים וענין האות הראשון דהפיכת המטה לתנין ומתנין למטה כו', הנה יש להקדים כללות ענין הגלות שנק' שינה וכמ"ש אני ישינה3 ולבי ער כו' ואי' בזהר אני ישינה בגלותא4 כו'. וזהו מ"ש בשוב ה' את שיבת ציון5 היינו כחולמים, שכאשר ישיב ה' את שבות6 ציון יכירו על שהי' בגלות בבחי' שינה וזהו היינו כחולמים כו'. והנה עד"מ החולם חלום אנו רואים שיחלום אדם בחלומותיו ענינים הפכים מן הקצה לקצה ובנושא אחד ממש, כמו שיחלום דבר שמחה ורוב טובה ונחמה מאיזה ענין מאורע כמו שנעשה לשר גדול או עשיר ומצליח, וברגע זו עצמה בא ענין החלום בהיפוכו שהוא ענין רע ו[דבר] עצב ביותר שנגע בו עד הנפש למות, וכה"ג בעניני ביתו ובניו וזולתם יבא בחלום ענינים הפכים מחדוה לצער ומצער לחדוה דבר והיפוכו ממש שלא יכילנו השכל7 שיוכל להיות ב' הענינים כא' בזמן אחד (לבד ענין החלום עצמו שהוא כוזב ומגזם דבר שלא יוכל להיות כו' כמו פורח באויר וכה"ג, מלבד עניני שטות8 הרבה שהי' מתבייש לספרם בדבור, הנה יבוא בחלום דבר והיפוכו כא'). אך הנה הגם שבא החלום בעניני[ם] הכוזבים מאד ובפרט בדבר והיפוכו בנושא אחד שהוא מן הנמנעות, מ"מ אין זה שקר מעיקרו אלא כל ענין בפ"ע יכול להיות אמת גמור [ו]הוא מפני שענין זה כבר הי' לעולמים [א]ו כיוצא בו הי' או בדוגמא דדוגמא עכ"פ הי' הדבר בעולם, וגם ענין השני היפוכו יכול להיות אמת בפ"ע שהוא ג"כ הי' במציאות בעולם או מעין ודוגמא שלו, רק במה שבאו ב' הענינים סמוכים וחבורים יחד בענין סיפור אחד בחלום שהן ב' הפכים דסתרי אהדדי כנ"ל, זה9 מכח החולם כל החלומות שהוא כח המדמה10 בשינה שהוא מחבר ומקשר כמה דברים וענינים הפכים מנגדים יחד בסיפור ענין אחד, אע"פ שהן ב' הפכים בתכלית כו' (וכמו


1) ויאמר ה' אל משה מזה בידך: מאמר זה מיוסד על שני מאמרים דלהלן: חלק ראשון של המאמר [עד אמצע פ"ד — לקמן לט, ג] מיוסד על ד"ה שיר המעלות דש"פ וארא תקס"ה. המאמר דתקס"ה נמצא בג' נוסחאות א) הנחת כ"ק אדה"א [לא נדפסה לע"ע ונמצאת בבוך 2076 ע' סו]. ב) תו"א וישב כח, ג. ג) מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' קפד [הנחת הר"מ בן כ"ק אדה"ז]. וראה גם ד"ה לה"ע החלומות באוה"ת מקץ כרך ו ע' 2200 וד"ה שיר המעלות בסה"מ תשכ"ז. וחלק השני [של המאמר] ד"ה ומעתה [לקמן פ"ד לט, ג] מיוסד על מאמר שנדפס לעיל לפני מאמר זה [שנאמר ג"כ בש"פ וארא תקס"ה]. וש"נ. ראה עוד ע"ד מאמר זה וזמן אמירתו להלן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאים להלן בהמראי מקומות].

*2) ויאמר ה' אל משה: שמות ד, ב [ושם: ויאמר אליו ה' — וכ"ה בגדהזחט. י: מחק התיבות אל משה. והוסיף תיבת אליו. ראה גם לקמן מב, ב.

2) ויאמר השליכהו ארצה: שמות שם, ג.

3) אני ישינה: שה"ש ה, ב.

4) אני ישינה בגלותא: ראה זהר אמור צה, א. האזינו רפו, א. מאמרי אדה"ז תקס"ד ע' קנה. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' קפט. וש"נ. לעיל כה, א. לקמן לט, א. פ' בשלח קפא, א. רלו, ד.

5) בשוב ה' את שיבת ציון: תהלים קכו, א.

6) שבות: ג: שיבת.

7) השכל: ג: ניתוסף: כלל.

8) שטות: תוקן ע"פ אבג. ובתו"ח: שמות.

9) זה: ג: שהוא. ט: זהו.

10) כח המדמה: ראה פ"א ופ"ח מח"פ להרמב"ם. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' לד.

1) ויאמר ה' אל משה מזה בידך: מאמר זה מיוסד על שני מאמרים דלהלן: חלק ראשון של המאמר [עד אמצע פ"ד — לקמן לט, ג] מיוסד על ד"ה שיר המעלות דש"פ וארא תקס"ה. המאמר דתקס"ה נמצא בג' נוסחאות א) הנחת כ"ק אדה"א [לא נדפסה לע"ע ונמצאת בבוך 2076 ע' סו]. ב) תו"א וישב כח, ג. ג) מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' קפד [הנחת הר"מ בן כ"ק אדה"ז]. וראה גם ד"ה לה"ע החלומות באוה"ת מקץ כרך ו ע' 2200 וד"ה שיר המעלות בסה"מ תשכ"ז. וחלק השני [של המאמר] ד"ה ומעתה [לקמן פ"ד לט, ג] מיוסד על מאמר שנדפס לעיל לפני מאמר זה [שנאמר ג"כ בש"פ וארא תקס"ה]. וש"נ. ראה עוד ע"ד מאמר זה וזמן אמירתו להלן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאים להלן בהמראי מקומות].

*2) ויאמר ה' אל משה: שמות ד, ב [ושם: ויאמר אליו ה' — וכ"ה בגדהזחט. י: מחק התיבות אל משה. והוסיף תיבת אליו. ראה גם לקמן מב, ב.

2) ויאמר השליכהו ארצה: שמות שם, ג.

3) אני ישינה: שה"ש ה, ב.

4) אני ישינה בגלותא: ראה זהר אמור צה, א. האזינו רפו, א. מאמרי אדה"ז תקס"ד ע' קנה. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' קפט. וש"נ. לעיל כה, א. לקמן לט, א. פ' בשלח קפא, א. רלו, ד.

5) בשוב ה' את שיבת ציון: תהלים קכו, א.

6) שבות: ג: שיבת.

7) השכל: ג: ניתוסף: כלל.

8) שטות: תוקן ע"פ אבג. ובתו"ח: שמות.

9) זה: ג: שהוא. ט: זהו.

10) כח המדמה: ראה פ"א ופ"ח מח"פ להרמב"ם. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' לד.