ג

ג במה דברים אמורים בגרוגרות וצימוקים של ישראל אבל גרוגרות וצימוקים של נכרי מותריןכז אם הם ראויין ואינן ראוייןכח שאין דין מוקצה בשל נכריכט לפי שהכל מוכן אצלו שהנכרי אינו מקצה כלום ודעתו על הכלל וכיון שהוא מוכן לאיש אחד מוכן לכללא.

במה דברים אמורים בדבר תלוש אבל מחובר שנתלש בשבת אפילו הוא של נכרילב שתלשו לעצמו ואפילו היה בדעת הנכרי מבעוד יום לתלוש פירות אלו בשבת כגון ששמע את הנכרי אומר בערב שבת למחר אתלוש פירות אלולג ואפילו הן פירות שנגמר בישולן שהכנה מועלת בהם אפילו בעודם במחובר כמו שיתבאר בסי' שי"חלד אעפ"כ הם אסורים באכילה ובטלטול משום גזרת פירות הנושריןלה שיתבאר בסי' שכ"בלו כמו שיתבאר בסי' שכ"הלז.

ודבר שהיה מחוסר צידה מבעוד יום וצד אותו הנכרי בשבת אף אם היה בדעתו לצוד בשבת אין דעתו מועלת כלום שאין הדבר תלוי בו והרי הוא אסור בשבת משום מוקצה שכיון שלא היה ברשותו של אדם כלל אין זה מן המוכןלח:


כז) כל בו סי' נח (יט, ג). וכ"ה משמעות הר"ן (מו, ב) ד"ה עשה בשם הרמב"ן קכב, א ד"ה מתני', ע"פ הירושלמי פ"א ה"ז. הובא בב"י ד"ה כתב הכל בו. רמ"א ס"ב.

כח) משא"כ כשאינן ראויין לגמרי, כדלעיל ס"ב. וראה גם כל בו סי' לא (לב, ד) הובא בב"י סי' שח ד"ה והאשה.

כט) ראה גם לקמן סי' תצח ס"ו. סי' תקה ס"ד. לעיל סי' שח ס"ע.

ל) ר"ן שם. מ"א סק"ב.

לא) כל בו סי' לא (לב, ד). מ"א שם. וראה לקמן סי' תצז סכ"ה.

לב) ר"ן שם. ט"ז סק"ב.

לג) רמב"ן במלחמות ביצה יג, א. וראה גם לקמן סי' תקטו ס"ד.

לד) ס"ו וש"נ.

לה) רמב"ן שם בדעת הרי"ף.

לו) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם ס"ג.

לז) ס"ח וש"נ.

לח) ראה רמב"ן שם. וראה גם לקמן סי' תצז סכ"ה, וקו"א שם ס"ק א ד"ה ואין.