ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקנה

ב"ה, י' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר חיים הלל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מועש"ק העבר עם הפ"נ המוסגר בו בעד הב'... שי' הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקרא את הפ"נ, ובטח יעורר ר"ר עליו, ומהנכון שיודע אצל אמו תחי' - כמובן באופן שלא לצערה לאי נחיצות - אם נולד בטהרה, ובכל אופן יש לצוות אותה שיהי' מזוזות כשרים בביתה, וכן אם אפשר שישא ט"ק אם הוא בגדר זה, ובטח יודיעני כשיהי' בשו"ט משינוי מצב בריאותה הנ"ל לטוב.

נהניתי לקרות במכתבו שעושים הכנה לנצל את ימי החופש הממשמשים ובאים, לקחת איזה מספר תלמידים להישיבה, ויש להשקיע בזה מרץ וכחות רבים, להרבות מספר תלמידים כאלו, כי מלבד האמור בתניא סוף פרק כ"ה, אשר יחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, ובמילא הרי אפילו קיום מצוה פעם אחת עם תלמידים אלו, הרי למעלה הוא נצחי לעולם ועד, הנה נוסף ע"ז ואולי אינה הוספה כ"א עיקר, אשר כשישמעו התלמידים איזה דבר תורה, מלה של יר"ש וענין של מצוה, הרי מזריעים בהם כח אין סוף וכח נצחי ובמילא סו"ס פועל את פעולתו ג"כ למטה, והשי"ת יצליחו ואת המסייעים בעבודתו בקדש בהצלחה בעבודת הקדש למעלה מן הטבע ולהמשיכה אח"כ בטבע אשר בד"מ יהי' גם עניניהם הפרטים בהצלחה.

בברכה.

א'תקנה

מוה"ר חיים הלל: אזימוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'שנה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'תשצד.