ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרכד

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות והתחזקות בקביעות עתים בנגלה ובחסידות.

א'תרכד

מברק לאנ"ש שי' ברחבי תבל לקראת חג השבועות. נדפסה בלקו,ש חכ"ג ע' 346.