ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רמח

ב"ה, בין כסא לעשור, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבו מאז קבלתי במועדו. ויעויין קונטרס ומעין מאמר ט"ו ואילך. ולתיקון המדה שכותב, הנה לדעתי, ינסה לבטלה ע"י היסח הדעת לגמרי ממנה, היינו גם מתיקונה.

וכשמרגיש שמתחיל לחשוב ע"ד מעלות וכשרונות כו' תיכף יפנה מחשבתו לאיזה ענין אחר (ומה טוב לענין גדלות הבורא).

וכדי שיבוא הנ"ל לפועל בנקל יותר ע"י סייעתא דשמיא - יתן בכ"י קודם התפלה פרוטה לצדקה, ואחר התפלה יאמר תהלים (עכ"פ כפי שנחלק לימי החודש).

אם אפשר כדאי ללמוד ספר דרך חיים לאדמו"ר האמצעי (בנו של בעל התניא).

ובימי רצון אלו דבין כסא לעשור הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ב'רמח

כדאי ללמוד: ראה גם לקמן אגרת ב'תקעד.