ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רנה

ב"ה, ו' מ"ח, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

הנהלת אגו"ח באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבם מערחה"ס ומה' דחוהמ"ס...

בנוגע למוסדות חינוך הרשת, שכוונתם ומטרתם היא להחדיר רוח יר"ש וחינוך על טהרת הקדש עד כמה שאפשר גם באותם החוגים והסביבות שחסרים שם עתה ענינים אלו, ובמילא כל צעד ושעל שכובשים - שכר הוא (אף שעדיין איננו משביע רצון כי רחוק הוא מהראוי להיות) הרי צריך להתאמץ להחזיק מוסדות הרשת עכ"פ בהמקומות שהיו שם עד עתה... כדי שתהי' האפשריות לחנך התלמידים והתלמידות בחינוך של תורה ויר"ש ולא לעזבם ח"ו לנפשם (ועי"ז) במצב סכנת חינוך של כפירה ר"ל... ובהתבוננות המתאימה בגודל הענין דלהוציא יקר מזולל, ושבאם ימנעו ידם מזה יפלו ח"ו התלמידים-ות לידי מחנכים היפך התורה והמצוה, בודאי יעבדו גם בזה במרץ המתאים, וסו"ס חפץ הוי' בידם יצליח, להתגבר על כל המניעות ההעלמות והסתרים ולהקים תלמידים ותלמידות יראי שמים במוסדות הרשת...

ע"ד שאלתם מכבר, בענין קרן הגמ"ח שלהם שהוא נעשה על ידי באנק, הרי נכון הדבר שיהי' דוקא באופן כזה, היינו ע"י באנק, ולא על ידי אנשים פרטים.

מצער אותי במאד, שעוה"פ אין כל ידיעה בנוגע לבנין בתי הספר למלאכה ולחקלאות.

המחכה לבשו"ט ומשמחות, ובברכת הצלחה בעבודתם מתאים לכוונת נשיאינו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

מ. שניאורסאהן