ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שלז

ב"ה, ח' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נבהלתי למ"ש אודות המאורע... מהנכון הי' שיסדר בשביל הנ"ל ענין של תשובה אבל להשמר משני הקצוות שע"י סדר זה לא יקל בעיניו הדבר אבל לאידך גיסא שיהי' לפי כחו, ניט איבערציהען די סטרונע, ולהסביר לו שאין מחמירים כפי הצורך מפני שהעוסק בתורה אסור לו להחליש גופו כיון שעי"ז יחליש ג"כ הלימוד וההתמדה וכמבואר בקיצור נמרץ באגה"ת ובכמה ספרים...

המחכה לבשו"ט.

ב'שלז

ענין של תשובה: בהמשך לזה - לקמן אגרת ב'תקג.