נה, ד

שבמאמר תדשא שהוא נמוך במדריג' ממאמר נעשה אדם נשתלשל דומם התבואה וממאמר נעשה אדם נשתלשל נפש החי[ו]' עכ"ז מצד [מקור] מוצא פי ה' שבמאכל יש בו טעם הרי הוא גילוי חיצוני' בינה עילאה שהוא למעלה מהשפעת מדה שהוא נפש החי וד"ל.

אך להבין ענין השפלת16 חיצוני' בינה עילאה דאצי' שהוא מקור למדות דאצי' שיהי' גילויו בדבר ה' עד שישתלשל טעם הגשמי שבדומם התבואה למה הוא כך. הנה ידוע ענין אני ראשון ואני אחרון17 כתר ומל' והוא בפסוק אני ה'18 שבסוף ק"ש והוא ענין נעוץ תחב"ס וסוב"ת19, פי' כתר הוא הרצון לבריאת העולמות והוא תחלה האמיתי שהוא המכוון בבריאה, וסוף מעשה הוא כח הפועל בנפעל להחיות רוח שפלים20 דבי"ע, ונעוץ התחלה בסוף פי' שמאיר בסופא דכ"ד שהוא מדת מלכותו ית' המקיף האמיתי שהוא רצונו ית'. וצריך להבין למה צריך שתהא ההארה של התחלה בסוף הלא כח הפועל האלקי ביכולתו להחיות רוח שפלים מצד עצמיות מדת התפשטות כו'. אך הענין הוא דרצה המאציל ית' שיהי' הפיכת החשך לאור ומרירו למיתקא כו', ואלו לא הי' הארת התחלה בסוף אלא הי' הכח הפועל אלקי מצד עצמו לבד מחי' כל הנבראי' והרי ההשתלשלו' רבות מאד בצירופי אותיות כידוע עד שמבין נקבי וחללי הצרופי'21 נתהווה חיות הקליפו' והחשך כידוע, א"כ לא הי' ביכולת החשך להיות אור מאחר שנשתלשל ברבבות מדריגו' ונתרחק מאד מאור פני אלקי' חיים כידוע עד שיהא חושך גשמי ואיך יהפך לאור ויתעלה ויעלה למעלה מאופן השפלתו שנשפל מאד למטה כו'. אך מצד הארת התחלה בסוף הרי קמי' כחשיכה כאורה22 ממש מאחר שהוא למעלה מן הראש ואין הראשי' ערוך לו כמו שאין הסוף ערוך לו ושניהם רחוקי' ממנו בשוה, והוא כמו עיגול הרקיע סובב הארץ שלמעלה ולמטה סובב הוא בשוה וכמו שהוא רחוק מן מעלת הכדור כן הוא רחוק ממטה של הכדור כו' וכמ"ש ומתחת זרועות עולם23. ומצד הארת התחלה שהוא כתר מל' שהוא אני ראשון כמו"כ ממש אני אחרון, לכן ביכולת החשך להתהפך לאור ולהיות נעוץ סופן בתחלתן שהוא ע"י נעיצת תחלתן בסופן שהוא מתחת זרועות עולם, כמשל הגדול שמגביה את הקטן שמניח ומשפיל ידיו עד למטה מן התינוק שאז יכול להגביהו מהשפלתו ואם לא ישפיל ידיו למטה הימנו לא יוכל להגביהו <פא> ּ כו', כמו"כ מתחת זרועות עולם הארת סוכ"ע שעי"כ יוכל להיות יתרון אור מתוך החשך, ונמצא שהראש מצטרך לסוף והסוף מצטרך לראש, שיתרון מעלת האור


16) השפלת: ג: השפעת. ראה לעיל שו"ה מהשפלת.

17) אני ראשון ואני אחרון: ישעי' מד, ו. ראה גם פרדס (שער אם הא"ס הוא הכתר) ש"ג, פ"א. ע"ח (שער דרושי אבי"ע) שמ"ב, ספ"א. לקו"ת שבהערה הבאה. מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' רעז. שה"א נח, ב. קא, א.

18) אני ה': שלח טו, מא. ראה גם לקו"ת שלח מז, ד.

19) נעוץ תחב"ס וסוב"ת: ראה ס"י פ"א, מ"ז.

20) להחיות רוח שפלים: ישעי' נז, טו.

21) נקבי וחללי הצרופי': ראה גם ביאוה"ז וישב כא, סע"ד ואילך. תו"א וישלח כו, ב. מאמרי אדה"ז תקס"ו ע' פב. ענינים ס"ע קפט. מארז"ל ריש ע' רכז.

22) כחשיכה כאורה: תהלים קלט, יב.

23) ומתחת זרועות עולם: ברכה לג, כז. ראה גם בהנסמן לשע"ת כג, א. לקמן עב, ב. פ' בא קטו, א. בשלח קסג, א. תצוה שלט, ג. פקודי תמט, ד.

16) השפלת: ג: השפעת. ראה לעיל שו"ה מהשפלת.

17) אני ראשון ואני אחרון: ישעי' מד, ו. ראה גם פרדס (שער אם הא"ס הוא הכתר) ש"ג, פ"א. ע"ח (שער דרושי אבי"ע) שמ"ב, ספ"א. לקו"ת שבהערה הבאה. מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' רעז. שה"א נח, ב. קא, א.

18) אני ה': שלח טו, מא. ראה גם לקו"ת שלח מז, ד.

19) נעוץ תחב"ס וסוב"ת: ראה ס"י פ"א, מ"ז.

20) להחיות רוח שפלים: ישעי' נז, טו.

21) נקבי וחללי הצרופי': ראה גם ביאוה"ז וישב כא, סע"ד ואילך. תו"א וישלח כו, ב. מאמרי אדה"ז תקס"ו ע' פב. ענינים ס"ע קפט. מארז"ל ריש ע' רכז.

22) כחשיכה כאורה: תהלים קלט, יב.

23) ומתחת זרועות עולם: ברכה לג, כז. ראה גם בהנסמן לשע"ת כג, א. לקמן עב, ב. פ' בא קטו, א. בשלח קסג, א. תצוה שלט, ג. פקודי תמט, ד.