ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תפא

ב"ה, כ"ג אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות התעוררות שנעשה ע"י המכתב וההתועדות, הנה כל זמן שלא יומשך בפו"מ היינו במעשה בפועל הרי ידוע מה שהיו ממליצים על זה לשון הכתוב נשיאים ורוח וגשם אין...

המחכה לבשו"ט ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.