ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקסא

ב"ה, א' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומענין לענין באותו ענין. כיון שיש מתאוננים על אשר אינו שומר את בריאותו הוא בטענה שזה נוגע לעבודת הישיבה, הנה כבר ידוע שאין כל הטענות מועילים נגד השו"ע ואינם מועילים נגד פס"ד הבעש"ט הה"מ ורבינו הזקן והנשיאים הבאים אחריהם שכולם הקפידו ביותר על שמירת הבריאות, וכמובא בקיצור לפ"ע גודל הענין במאמר יו"ד שבט תשי"ג. וכיון שזהו דרישת נשיאנו, הרי בודאי שלא יביא היזק באותו ענין של מצוה בכלל ובהנוגע להישיבה בפרט, ואדרבה מצוה גוררת מצוה להוסיף עי"ז ג"כ בתועלת הישיבה. והאריכות אך למותר.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שיחיו וחג פסח כשר ושמח. - המחכה לבשו"ט בכהנ"ל.