ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקעז

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מוסג"פ המחאה מאחד הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע איש תם ירא אלקים וסר מרע שבמילא יקויים בזה הנוטל פרוטה מאיוב מתברך כפסק רז"ל - ב"ב ט"ו ע"ב -.

ב'תקעז

מהעתקה.