ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרמד

ב"ה, יו"ד אייר, תשי"ד,

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אייר, עם המוסגר בו.

הנה בהנוגע לבריאותו, בכלל צריך להתנהג כפי הוראת הרופא, ובודאי אפשר לסדר זה באופן כזה שלא תהי' סתירה לעבודתו בקדש ובפרט שגם בריאות הגוף היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא במילא קען דאך ניט זיין אז איין מצוה זאל סותר זיין די צווייטע מצוה און ביחוד ווען מען טוט דאס מיט שמחה, איז שמחה פורץ גדר פון דעם חומר און נעמט דאס אראפ. וואס דענסטמאל איז גשמיות ניט ווייט פון רוחניות.

והשי"ת זאל העלפען אייך צוזאמען מיט אייערע בני בית צו אנזאגען שטענדיג בשורות טובות ויצליח בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.

נ.ב.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכין סיון דאשתקד שבאמת בכל השנה ושנה זמנו הוא.