ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרפא

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהושע [שניאור זלמן] שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ט אייר, ולפלא עליו שלאחר שראה, הוא וכן כללות אנ"ש, הצלחה מופלגה בענין הישיבה במציאות הבנין וקנינו כו', הנה על כל צעד ושעל עדיין מלאים הם ספיקות, וכלשונו במכתבו, אין להם שום ציור ובאיזה אופן לגשת אל העבודה - וזה לאחרי שמתעסקים בזה איזה שנים, ונתקרבו בע"ב, כאלו שמראש לא פללו לזה, נוסף על הענין שגם ילדי ה... נצטרפו עליהם כו' וכו'. וכ"ש וק"ו - ומה במדינתם לפנים, שהי' הדבר קשור במס"נ, הרי התעסקו בחינוך ולא התנו תנאים עם הבורא ית' שיראה נסים על כל צעד וצעד ובא"ל א"א להמשיך בעבודה, עאכו"כ במדינתם עתה, שאפילו בדרך הטבע ישנה אפשריות להמשיך בהדבר, ועאכו"כ שאין מקמצים בנסים - אלא שצריך להתבוננות קלה ופקיחת עינים במקצת עכ"פ...

נהניתי ממ"ש אשר במשך ביקורו בסידני נפגש עם כמה אברכים מי שהיו תלמידי אהלי"י מלפנים, ובודאי גם להבא יעמוד עמהם בקשר מכתבים ולהשתדל ג"כ שיחזרו להישיבה לכה"פ על משך איזה זמן.

מ"ש אשר משפחת פייגלין שיחיו השאירו ההמחאות ששלחו מכאן בשביל הישיבה אצלם לזכרון, והכניסו להבאנק ע"ח הישיבה חילופם ובאיזה תוספת. הנה אם הנהלת הישיבה נתנה הסכמתה על כך הרי יישר חילם. המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים, הוא וכל ב"ב שיחיו ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

בטח התועדו במשך ימי חג הפסח ול"ג בעומר ויעשו כן גם בחג השבועות. ות"ח אם יודיע פרטים בזה.

ב'תרפא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 477, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי': סרברנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'שכח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תשכז. ב'תשעב. ב'תתקכ. ב'תתקנו.

הישיבה: במלבורן. ראה לעיל אגרת ב'תרנ, ובהנסמן בהערות שם.