ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרצא

ב"ה, כ"ט אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שלמה

שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י אשר פתח הצנור דפנימיות התורה עד שגם ינוקא דבימיו למדו ולימדו בזה (עיין ג"כ הקדמת הקונטרס ל"ג בעומר תש"י קונט' ע"ח).

ונהניתי לקרות במכתבו אשר לומד הוא לימודי קדש עם התלמידים בבית ספר למלאכה, ומובן שבזה צריך להיות השתדלות יתירה כיון שאיזה שעות ביום ילמדו לימודים אחרים, ובמילא בשעות העיקרים בלימוד הקדש צריך להחדירם רוח יראת שמים טהורה ותורה תמימה באופן שיספיק גם על שאר היום, אבל לאידך גיסא הרי לפום גמלא שיחנא וע"פ מרז"ל שהקב"ה אינו מבקש אלא לפי כחם, בודאי ישפיעו לו תוספת כח להצליחו בכל הנ"ל וגדול זכות ענין היותר נעלה זה להמשיך לו ברכה והצלחה בזה גופא וכמרז"ל שכר מצוה מצוה וכן תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים.

המחכה לבשו"ט מהצלחתו בכל הנ"ל והתקדמות בכל הענינים.

ב'תרצא

מוה"ר שלמה: גרינוואלד. אגרת נוספת אליו- לעיל ח"ה א'שסג.