ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשט

ב"ה, ה' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל

מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו מר"ח סיון, בו כותב אודות פעולותיו בין השו"בים אשר מתקדמים הם לאט לאט לתורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' ובודאי כשימשיך בזה בדרכי נועם ובדרכי שלום שהם הם דרכי התורה יצליח בזה עוד יותר.

וה"ה למה שכותב אודות התועדות ומהנכון לקרות בהשיחות באסיפת אגודת נשי ובנות חב"ד. והנה אף שקריאת ספרים החיצונים מקלקלת ומזקת כו' וכו' אבל ידוע שבכלל צריך ללכת מן הקל אל הכבד ובפרט בהנוגע לתעמולה בין הנשים וכמשארז"ל בזה ג"כ בנוגע למתן תורה והובא בפירוש רש"י במקומו כה תאמר לבית יעקב, אשר להנשים צריכה להיות אמירה רכה, וכן בהנוגע להנ"ל צריכה להיות ההדגשה יותר בההוספה בועשה טוב היינו קריאת שיחות כו' וכו' שאז במשך הזמן יקויים הפסק דין דמעט אור דוחה הרבה חשך ממילא ועאכו"כ הרבה אור. מובן שאין כוונתי בזה שיתן הסכם ע"ז שיקראו הנ"ל בספרים החיצונים אלא שלע"ע תהי' ההדגשה בהענין דועשה טוב.

בעת רצון הנה אזכיר את כל אלו שכותב שמותיהם בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והשי"ת יצליחם שילכו מחיל אל חיל.

כותב שלומד תניא לפני בחורים צעירים, ובטח בהזדמנות הבאה יודיע אם הם מבני הישיבה או שמבחוץ עדיין והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

ולקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו וקבלתה, הבע"ל הנני בזה להביע ברכתי בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה.

ב'תשט

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 625, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר שמואל מנחם מענדל שי': ליברוב. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד א'י.