ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשיא

ב"ה, ערב חג השבועות ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הנכבד והנעלה איש המעלה גזע

תרשישים גדול

באישים וו"ח אי"א משכיל על דבר טוב וכו'

מוהר"ר

סלימאן דוד ני"ו ששון

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכת"ר על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' וכו' מוהר"ר בן ציון שי' שם טוב שד"ר שכתב לי שיש לכת"ר קביעות עתים ללימוד דברי אלקים חיים היא תורת החסידות, פנימיות התורה.

ומכיון אשר פנימיות התורה, כלשון הזהר הקדוש, היא נשמתא דאורייתא, הנני בטוח אשר לימוד החסידות יביא וימשיך חיות גם בגופא דאורייתא הוא נגלה דאורייתא, ושניהם יחדיו יביאו חיות גם בגשמיות בבריות גופא, כיון שאצל בני ישראל הגשמיות והרוחניות יחד יהלכון.

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו וקבלתה, הבע"ל, הנני להביע ברכתי, בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה.

מוסג"פ העתק רשימת דברים מענינא דיומא.

ב'תשיא

הרה"ג...ששון: אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ו א'תרסח.