ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשמ

ב"ה, כ"ב סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מיום הולדת שלו. ולפלא שאינו מזכיר דבר מהקביעות עתים שלו ומשיעוריו בתורת הנגלה ותורת החסידות נוסף על שמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ווארום דאס מיינט מען דאך יעדערערן פון אונז ובמילא גם אותו, ואי אפשר לצאת ידי חובתו במה שאחר לומד ושומר את השיעורים. וכבר כמה פעמים אמרתי לו אודות הנ"ל בהוספה שכפי שרואים גם בעיני בשר הרי בימינו אלה הרי זה נוגע גם בהצלחה בגשמיות ובהסתדרות. ויתן השי"ת ושנה הבאה תהי' שנת הצלחה בכל הנ"ל ובהסתדרות לטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.