ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשמו

ב"ה, כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בודאי עוסק בעניני פרנסתו ככל הצריך כי הרי לפרנס את ב"ב וגם את עצמו זוהי מצות הבורא ית' ובמילא צריך לעשות בזה באמונה, ניט נאר פון יוצא וועגען אליין, ועאכו"כ לא לחפוץ לרמות את הציווי וברכך ה"א בכל אשר תעשה ומובן שצריך להיות זה בלא דאגה ובהלא השתקע בזה אבל לאידך גיסא שלא חסר המעשה בפועל והשי"ת יצליחו.

ב'תשמו

לתוכנה ראה גם לקמן אגרת ב'תשנ.