ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשמז

ב"ה, כ"ו סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש שלא ראה לנחוץ לחקור אחרי אופן גירות אחדות שבעיר הנ"ל הנה באופן דיפלומטי ולאט ולאט ובמניעה מחשש של ביוש ברבים, יש לחקור עד"ז כיון שאם יודע שצריך איזה תיקון הרי יש לקוות שבקל יוכל לפעול אצל הנשים שיתקנו הענינים כיון שקרוב לודאי שהתיקון אינו כרוך באופנים של מס"נ ואפי' באופנים של מס"נ לפי השקפתם הם. וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, והשי"ת יצליחו שהשתדלות בכל הנ"ל תביא פירות לאלתר ויראה פרי טוב בעמלו הן בגשמיות והן ברוחניות. וישתמש בהאוטו החדש אשר קנה להוסיף אומץ בכל הנ"ל ומובטח השי"ת לקיים הבטחתו אשר כל המוסיף מוסיפין לו שהפירוש בזה לו ולכל ב"ב שיחיו.

בברכת הצלחה.