ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשמח

ב"ה, כ"ו סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד סיון, ובו שאלה אודות בנו... שי' שאינו שוקד בלימודו כו' ושואל חוו"ד בזה.

הנה אינני רואה מקום לשאלה וכבר ידוע פסק רז"ל עד דידך על צוורי דבריך כו' שזה מתחיל משנת הששה עשר שזהו גיל בנו שי' שכותב במכתבו ובמילא עליו הדבר מוטל לנקוט בהאמצעים ודרכי נועם שבו ילמוד במסירה ונתינה אליבא דנפשי' ואז יצליח.

מ"ש אודות עניני הישיבה, הנה לפלא עליו שכיון שגם הוא מהר"מ והמשגיחים דהישיבה הרי גם עליו מוטלת האחריות בעד ההנהלה בכללותה וכמו בכל עניני צבור שאין הפירוש בזה דהיחיד פטור מהם וכידוע, וכל אחד מהר"מ והמשגיחים שעוסק במקצועו במסירה ואליבא דאמת הרי א"א שלא יפעול זה גם על שאר הנהלת הישיבה ואופן העבודה דשאר הר"מ והמשגיחים וכל הנ"ל הוא נוסף על הפס"ד (קידושין מ, ב והובא ברמב"ם) דלעולם יראה אדם עצמו שקול כו' ובפעולה אחת שלו מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות או כו' ואחכה למכתבו מפורט מאשר מוסיף הוא בהענינים שתחת רשותו ומוסיף ככל האפשרי וכן הצעות מפורטות בהנוגע להטבת המצב בהענינים והמקצועות שתחת הנהלת אחרים, ומובן שכל המפרט יותר ה"ז משובח.

בברכה.