ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשעט

ב"ה, ג' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז סיון בו כותב ע"ד מצבו עד עתה והשנ[ו]ים שבזה ומצבו עתה הדורש תקון בכמה נקודות.

הנה ידוע פסק רז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין יגעת ולא מצאת אל תאמין, והרי בנדון דידי' הבחירה נתונה בידו ללכת בדרך הישר והטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד ע"י מסירה ונתינה ללימוד הנגלה והחסידות וקיום המצות, ומהעיקרים בזה בעבודת התפלה בהידור, וכל אותם הענינים המבלבלים אותו שמזכירם במכתבו, הנה רואים במוחש אשר לכאו"א ניתנו הכחות להתגבר ולבטל הענינים שבד' אמות שלו שמעלימים ומסתירים על חפצו ורצונו האמיתי שהוא קיום רצון הבורא.

מובן שלכל דבר צריכים לסייעתא דשמיא ושזוכים לזה גם ע"י שמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, נתינת צדקה ברוחניות ובגשמיות וזהירות בטבילת עזרא וכו'.

ובפרט שזכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים שנתייסדה ומתנהלת ע"י כ"ק אדמו"ר ובנו כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהשקיעו ומשקיעים בהישיבה כחותיהם בהצלחה מופלגה בהישיבה ובתלמידי'.

המורם מכל הנ"ל, יסיח דעת ממחשבות שקו"ט ע"ד מצבו וכו' וילמוד במסירה ונתינה תורת הנגלה ותורת החסידות ויהי' חזק בבטחון בהשי"ת אשר כשיתייגע בכל הנ"ל ימצא את מבוקשו ולא עוד אלא שיהי' גם בהצלחה.

מה שכותב אודות שנתהווה לו חלישות בכח זכרונו וכן שלפעמים נעלם מזכרונו דבר הפשוט. הנה בכלל גם זה קשור במחשבות השקו"ט שלו הנ"ל, וכשיקיים את ההוראה הנ"ל בהיסח הדעת מהשקו"ט גם פרטים אלו ישתפרו. ואין לכוף על הזכרון ללמוד דוקא בענין זה שנתייגע, וכשמרגיש חלישות יחליף הלימוד ללימוד במקום אחר במקום שלבו חפץ ולאח"ז ינסה עוד הפעם.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.