ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשפט

ב"ה ו' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

מחות' הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

כו'

מוה"ר גרשון שי'

וזוגתו הרבנית מרת גיסיא תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ז וכ"ח סיון, ות"ל על הבשו"ט אשר נולד בן לבן אחיו שי', ויה"ר מהשי"ת שיגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ואותם יזכה השי"ת לבשר טוב תכה"י.

מה שהעיר להמובא בתניא פרק ז' (י"א ע"ב) כמו שעשה רבא לתלמידיו, רבא באל"ף ולא בה"א.

הוא ע"פ גירסת רבנו חננאל בפסחים קי"ז ע"א וכן הוא בילקוט שמעוני מלכים ב' רמז רכ"ז.

ולימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל הרי בודאי יסדרו התועדות באופן המתאים ובאופן שיבוא לידי פועל בעניני יהדות בכלל ובעניני חסידות בפרט וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל מתוך בריאות הנכונה.

נ.ב.

נבהלתי להשמועה אשר בכל עיר חיפה אין כי אם בית הכנסת אחת או שתים בה מתפללים נוסח אר"י, ות"ח אם יבשר טוב בזה.

ב'תשפט

מוה"ר גרשון: חן. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'תרפז, ובהנסמן בהערות שם.