ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תשצז

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ה' בהעלותך, בו כותב ראשי פרקים מתולדות ימי חייו את אשר עבר עליו ומצבו עתה.

והנה כבר ידועה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, - שעל העובד השי"ת כדבעי לא לטעות במהות עצמו הן לימין והן לשמאל היינו שלא להשפיל את עצמו יותר מכפי המדה ופשיטא שלא להגבי' עצמו יותר מכפי המדה, ובמילא מה שכותב שרואה הננו שאינו שייך כלל לעבודה שבלב הנה פשיטא שמופרכה הנחה זו בתכלית כי כל אחד ואחד מבני ישראל שייך לזה מאחר שתוה"ק תובעת את זה מכל אחד ואחד ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, אלא שגם ע"ז חל פסק רז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין ואדרבה על זה חל יותר מעל לימוד התורה וכמובן ממ"ש בקונטרס עץ החיים אשר בימינו אלה עיקר התנגדות הלעו"ז הוא על ענין התפלה ויותר מאשר על ענין התורה וכמבואר שם. נהניתי ממ"ש שמשפיע הוא על חביריו ובכלל על אלו שנפגש אתם לקרבם לעבודה בפועל וליר"ש וגדול זכות ענין זה להשפיע לו תוספת ברכה והצלחה בהמצטרך בגשמיות וברוחניות.

מ"ש אודות הצעות נכבדות, שמציעים לו... הנה, לדעתי, יתענין גם בהצעות אחרות, ובמשך הזמן - יראה ויבחין, ובמילא גם שאלתו השני', מה עליו לעשות אחרי החתונה ואיך להסתדר, הנה יש עדיין זמן להתדבר בזה, והרי ענין חתונה הוא דבר נצחי, ואין למהר בזה ולחטוף הצעה הראשונה.

מ"ש אודות מצבם הרוחני של הוריו שיחיו, הנה צריך הי' להשתדל שיכירום במקום מושבם אם אנשים חרדים ומה טוב מאנ"ש - ולבקש את אלו החרדים שיחפשו הזדמנות איך להשפיע על הוריו ולקרבם לאבינו שבשמים.

בטח ידועות לו הנהגות יום הולדת, בעלי' לתורה נתינה לצדקה לפני תפלת שחרית ומנחה, אם יום ההולדת הוא חל בשבת הרי אז ביום שלפני זה, ושיעור נוסף בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, ויתן השי"ת שתהי' השנה שנת הצלחה אצלו בלימוד נגלה וחסידות ובקיום המצות בהידור.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

מ. שניאורסאהן

ב'תשצז

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 225, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הנהגות יום הולדת: ראה גם לעיל אגרת ב'עתר, ובהנסמן בהערות שם.