ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתיג

ב"ה, ט"ו תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' תמוז בו כותב שלומד ב... ויש מפריעים בעדו בטענה שהוא צריך לעזור בפרנסת הבית.

הנה הרי ידוע פסק תוה"ק שהדרך שהאיש הישראלי יקבל פרנסתו שזהו תלוי רק בהשם יתברך הזן ומפרנס לכל הרי זה בא כמש"נ אם בחקתי תלכו ופירש"י שתהיו עמלים בתורה, ובמילא מובן שמה שילמוד תורה וילמוד במסירה ונתינה הדרושה וכלשון רז"ל שתהיו עמלים בתורה הרי דוקא עי"ז תקוים הבטחת הקב"ה ית' ויתעלה ונתנה הארץ יבולה וגו' ברכת השי"ת בכל המצטרך לאדם ולמשפחתו. ולא כמו שאומרים שעל ידי זה שיפסיק מלימוד התורה ח"ו ירבה לו הקב"ה נותן התורה פרנסה והאריכות אך למותר, ויכול להראות מכתבי זה להנהלת הישיבה ובטח גם הם יוכלו להשפיע על הוריו שיחיו בכיוון האמור לעיל והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר